<

مقالات آرشيو

کوچه (ناتور رحمانی)

کاکا تو هم بيگی که تازه س ،به بهانه روز کودک ، تصوير پاره پاره کودکان سرزمين من که نه روز دارند و نه روزگاری ؟! « ناتور رحمانی »

آنطرف خط سياه ،هنـــــوز ، شعر (ناتور رحمانی)

مادر مرا ببوس ،شعر (ناتور رحمانی)

لاله هـــــــــــای آتشين، شعر(ناتور رحمانی)

اعتراف کن .، درين روزشمار که رقم ( هفت و هشت ثور ) را نشان ميدهد ، اعتراف تو به آنهمه جنايت و خيانت که در حق ميهن و مردم افغانستان روا داشته ای بهانه خواهد شد برای ادامه حيات لکه دارت ( ناتور رحمانی )

خون و طلا ( ناتور رحمانی )

سلطنت گرگ های گرسنه، شهر (ناتور رحمانی)

تمـــــــــــــنا (ناتور رحمانی)

زمينخــــــــــــور،« نمايشنامه »،(ناتور رحمانی)

بس است دگر، شعر به مناسبت هشتم مارچ روز همبستگی زنان (ناتور رحمانی)

ما جنگ زده های جنگی ؟!(ناتور رحمانی)

اهرام داران قدرت و مهار در جهان تک حکومتی (خليل الله رؤوفی)

خودسوزی؟! (ناتور رحمانی)

آنسوی شب ( ناتور رحمانی)

مير خطا جمله خطا (ناتور رحمانی)

دار، ديوار، دنيا (ناتور رحمانی)

گپ پيش خود ما باشد (ناتور رحمانی)

ای جان من فدايت (ناتور رحمانی)

تا آنروز ، بلی تا آنروز (ناتور رحمانی)

موشها و آدمها (ناتور رحمانی)

پدر روزت مبارک (ناتور رحمانی)

پدر روزت مبارک (ناتور رحمانی)

گفت و شنيدی پيرامون موضوع بی اهميت روزگار در سرزمين تير و ترياک (ناتور رحمانی)

روح آزادی ، شعر (ناتور رحمانی)

زخم ناسور سيه روزهای  7 و 8 ثور بر سينه تاريخ مان (ناتور رحمانی)

بهار می آيد (ناتور رحمانی)

نمک پاشی..؟ به مناسبت روز جهانی زن (ناتور رحمانی)

چلچراغ خون، شعر (نالتور رحمانی)

بازپرس ، يک داستان جانگداز (ناتور رحمانی)

کچری قروت، نمايشنامه در يک پرده (ناتور رحمانی)

همشهری ، پرواز دوباره ، دو قطعه شعر از ناتور رحمانی

پاچاگردشی، داستان کوتاه (ناتور رحمانی)

هزاره های گمشده، به شعری به مناسبت سالروز استرداد استقلال کشور (ناتور رحمانی)

التماس، شعر (ناتور رحمانی)

فرياد طفل افغان ؟؟ پرسش ، به مناسبت روز استرداد استقلال افغانستان (ناتور رحمانی)

لالايِی براي خواب ملت، رژيم در حالت استحاله و نزع .. (ناتور رحمانی)

همه کشور بغلان ؟ ، شعر (ناتور رحمانی)

اعلان، اعلان؛ اعلان، بشتابين (ناتور رحمانی)

گفت و شنيدی در چهار راهی قمبر ، وطندار عيدت مبارک (ناتور رحمانی)

لحظه های خونبار (ناتور رحمانی)

آن طرف شيشه ها ، خاطراتی از سياه روز 6 جدی (ناتور رحمانی)

شقايقهای سوخته ، شعر (ناتور رحمانی)

تعبير خواب (ناتور رحمانی)

آخرين نامه (ناتور رحمانی)

من مرد استم..؟ (ناتور رحمانی)

ردپای خون؟ ؛ شعری از ناتور رحمانی در مورد حکم اعدام پرويز کامبخش

ابليس در آيينه (ناتور رحمانی)

و خدا چنين نخواست (ناتور رحمانی)

ياد باد آن همه زيبائی دوران (ناتور رحمانی)

ياد باد آن روزگاران يادباد ،يک خاطره (ناتور رحمانی)

موريانه های آهن خور؟ (ناتور رحمانی)

دل من به شيشه سوزد .. (ناتور رحمانی)

شب سياه، از خاطرات يک پرستار (ناتور رحمانی)

وقت طلاست (ناتور رحمانی)

آيينه و عنکبوت (ناتور رحمانی)

دختر شهر طلا (ناتور رحمانی)

هيچ جای سخن نيست،شعر (ناتور رحمانی)

چهل پايگاه، چهل پادشاه؟؟!! (ناتور رحمانی)

انترکت (پيش پرده يِ) ( ناتور رحمانی)

نور ماه ، قصه ای از آن همه غصه ها ؟! ، به مناسبت کودتای ننگين 7 ثور، بخش پنجم  (ناتور رحمانی)

ای مادر وطن ، به مناسبت روز جهانی مادر (ناتور رحمانی)

نور ماه ، قصه ای از آن همه غصه ها ؟! ، به مناسبت کودتای ننگين 7 ثور، بخش چهارم  (ناتور رحمانی)

نور ماه ، قصه ای از آن همه غصه ها ؟! ، به مناسبت کودتای ننگين 7 ثور، بخش سوم  (ناتور رحمانی)

نور ماه ، قصه ای از آن همه غصه ها ؟! ، به مناسبت کودتای ننگين 7 ثور، بخش دوم ( (ناتور رحمانی)

نور ماه ، قصه ای از آن همه غصه ها ؟! ، به مناسبت کودتای ننگين 7 ثور ( (ناتور رحمانی)

ماه عسل؟ ؛ شعر (ناتور رحمانی)

اخوان الکمونست، کمونست الاخوان ( ناتور رحمانی)

تعديل يا تعدی؟ (ناتور رحمانی)

زندانی زمان ؟ ؛ به مناسبت روز جهانی زن (ناتور رحمانی)

از دفتر خاطرات يک زندانی ، مشاور روس؟( ناتور رحمانی)

گفت و شنودی با آقای قانونی رئيس ولسی جرگه ؟! ( ناتور رحمانی )

تشنگان بی بديل تاريخ ( ناتور رحمانی )

سنگسار ( ناتور رحمانی )

صدای از تاريخ ، به مناسبت سياه روز شش جدی ( ناتور رحمانی)

ششم جدی 1358 سال آزادی و شگوفائی دموکراسی در پرتو قوانين حکومت ده ساله صدراعظم مردم دوست و وطنخواه آقای سلطانعلی کشتمند .. ؟  ( ناتور رحمانی)

جلسه ميران و اميران، نمايشنامه ( ناتور رحمانی)

اين "طنين" ملت افغان نيست ، شعر ( ناتور رحمانی)

ماتم عيد!! ، از دفتر خاطرات يک زندانی ( ناتور رحمانی)

زير دار گريختگی ، داستان کوتاه ( ناتور رحمانی)

ازين غصه ازين شب ( ناتور رحمانی)

سراب دموکراسی يا موريانه های فساد؟ ( ناتور رحمانی)

از عشقی به عشقی ديگر ( ناتور رحمانی)

سالهای که در افغانستان باران نباريد ؟!! (ناتور رحمانی)

علاقه غير؟ ( ناتور رحمانی)

تثليث جادو، تيره روزی، ترياک، تفنگ؟ (ناتور رحمانی)

بيا ياد کنيم از آن همه لاله ، از آن همه ستاره (ناتور رحمانی)

گپ های از وطن (ناتور رحمانی)

نمايشنامه ؛ فراخوان يا پارتی هلو وين (ناتور رحمانی)

همين صداست که جاويدانه می ماند (ناتور رحمانی)

نميدانم بخندم يا بگيريم ؟؟ خاطراتی از روزگاران درد و ستم ، زندان، زندانی و زندانبان ...(ناتور رحمانی)

آقای محترم رمضان (بشردوست) نمايندهء مردم در ولسی جرگه ! چرا چرا چرا ؟؟؟ (ناتور رحمانی)

حساب دهی و شفافيت ؟إ ؛ بخش سوم ( ناتور رحمانی)

حساب دهی و شفافيت ؟إ ؛ بخش دوم ( ناتور رحمانی)

حساب دهی و شفافيت ؟إ ( ناتور رحمانی)

رويای   بهار ( ناتور رحمانی)

پيرامون شکست سکوت و اعدام مردی به بلندای کوه های ديار خون و خاکستر ( ناتور رحمانی)

مرد سالاری  يا مرد جباری؟؟ (ناتور رحمانی)

مار ـ شال  (ناتور رحمانی )

نمايشنامه ای دموکراسی در چار پرده (ناتور رحمانی)

آزادگی؛ روستائی دو قطعه شعر ( ناتور رحمانی )

کلاش؛ شعر ( ناتور رحمانی )

صلح و ؛ گريز دو قطعه شعر از ناتور رحمانی

سخاوت خون و کوير، دو قطعه شعر از ناتور رحمانی

تو می دانی، شعر ( ناتور رحمانی)

اين "طنين" ملت افغان نيست ، شعر ( ناتور رحمانی)

ناکام ؛ شعر ( ناتور رحمانی)

کابل ؛ شعر ( ناتور رحمانی)

تو ... ، شعر ( ناتور رحمانی)

مرگ ناتمام ، شعر (ناتور رحمانی)

شعله يی کيست ، شعر (ناتور رحمانی)

بابا نوروزی ، شعر ( مرمر ناتور رحمانی)

از برای غم تو سينه دنيا تنگ است ؛  به مناسبت روز جهانی زن ( ناتور رحمانی)

پرسش؟  شعر (ناتور رحمانی)

ای نازنين من ؛ شعر (ناتور رحمانی)

قربانی؟ عيد قربان (ناتور رحمانی)

نمايشنامه مُربا (ناتور رحمانی)

همه ويرانه ؛ مرغ آتشخوار؛ دو قطعه شعر از (ناتور رحمانی)

عيد در تبعيد و عيد؟ کووو؟؟ ؛ دو قطعه شعر از (ناتور رحمانی)

پنج ضلع يک فصل ؛ کاج بلند؛ بيگانه؛ و کاش ميتوانستم 4 قطعه شعر از (ناتور رحمانی)

اسارت شعر و روز اعدام 2 قطعه شعر از (ناتور رحمانی)

چرخه ای چرخ (ناتور رحمانی)

جشن استقلال (ناتور رحمانی)

در گذرگاه ای تاريخ (ناتور رحمانی)

آيينه ای شکسته (ناتور رحمانی)

غول سرمايه (ناتور رحمانی)

آتشکده ای خاموش (ناتور رحمانی)

سه نسل برباد رفته ( ناتور رحمانی)

سرود آزادی و ثوريان دو شعر از (ناتور رحمانی)

آدمکشان حرفوی يا جنايتکاران عقده یی (ناتور رحمانی)

بر مرگ هنر چه غريبانه گريستم (ناتور رحمانی)

گفت و شنودی با آقای قانونی رئيس جبهه تفاهم ملی افغانستان (ناتور رحمانی)

مردان عاشق (ناتور رحمانی)

پرستو ها پرواز کردند (ناتور رحمانی)