مقالات آرشيو

شورای همکاری خلیج در پرتو بهار عربی، شکوفایی قشری اقتصادی در ازای آزادی های مدنی (داکتر سید موسی صمیمی)

تداوم خشونت و خفقان سیاسی در بحرین (داکتر سید موسی صمیمی)

تداوم خشونت و خفقان سیاسی در بحرین (داکتر سید موسی صمیمی)

عربستان سعودی در طلسم "تمامیت گرایی مذهبی" ، نقض حقوق بشر و "مرهم کاری های" عوام فریبانه" - (داکتر سید موسی صمیمی)

هجوم قوای نظامی اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان- چرخشی در راهبرد سیاسی کرسی نشینان کرملین – (داکتر سید موسی صمیمی)

 

رهایی افغانستان از پوشش "حمایت " نیرو های بین ا لمللی، بماسبت سالروزکنفرنس بن دوم (داکتر سید موسی صمیمی)

خسبیدن افغانستان تحت پوشش "صیانت بین المللی"، به مناسبت سالروز کنفرانس بن اول – (داکتر سید موسی صمیمی)

مفهوم " نیروی هوشمند" - smart power - در راهیافت سیاست خارجی ایالات متحده امریکا (داکتر سید موسی صمیمی)

مفهوم " نیروی هوشمند" - smart power - در راهیافت سیاست خارجی ایالات متحده امریکا (داکتر سید موسی صمیمی)

نشست عالی سران کشور های عضو ناتو، در شیکاگو،- خروج نیرو های خارجی از افغانستان یکی از مسایل کلیدی- (داکتر سید موسی صمیمی)

کنفرانس توکیو تعهدات مالی را به افغانستان با قید و شرط ساختاری مشروط گردانید (داکتر سید موسی صمیمی)

نشست سران کشورهای عضو گروه بیست (G 20) در مکسیکو تلاش برای مهار بحران حوزه یورو و دگرگونی موازنه قدرت – (داکتر سید موسی صمیمی )

طرح مالی جدید برازیل، روسیه، هند، چین وافریقای جنوبی (گروه بریکس)، در برابر نظم مالی حاکم بر جهان (داکتر سید موسی صمیمی)

پاکستان، ایالات متحده امریکا و بازی نهایی در افغانستان (داکتر سید موسی صمیمی)

نشست تاریخی "چهار گروه افغا نی" در پترزبرگ "توافقات بن" به مثابه برهه ي مهمي در تاريخ افغانستان (داکتر سید موسی صمیمی)

هفتم اکتوبر: سالروز حملات هوایی امریکا بر تاسیسات نظامی گروه طالب و القاعده

حملات دهشت افگنی (11 ام سپتامبر سال 2001 ) بر برج های دوگانهء مرکز تجارت جهانی در نیویارک و پنتاگون، نبض نظامی ایالات متحده امریکا در واشنگتن، اداره جورج دبلیو بوش، رییس جمهور تازه آن کشور را اغفال نمود. گروه محافظه کاران جدید و در راِ س آن بوش باید در قبال این بزرگترین "چا لش تاریخی" با واکنش بی سابقه ای عمل میکردند. بتاریخ هفتم اکتوبر حملات هوایی امریکا بر تاسیسات نظامی گروه طالبان و پایگاه های دهشت افگنی شبکه القاعده در مغاره ها و شیله های افغانستان آغاز گردید. با این راهکار نظامی که بیانگر مبارزه گسترده علیه "تروریزم بین المللی" در آغاز سده بیست و یکم تلقی میگردد، صفحه جدید ی در روابط جهانی باز گردید . (داکتر سید موسی صمیمی)

27. سپتامبر: سالروز هجوم گروه طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، هر 4 قسمت

درین نوشته نخست تضاد بین عقاید دینی و نظرات دنیوی طالبان یا به عبارت دیگر تعبیر التقاطی نظام طالبی ترسیم میگردد. پس از آن نظری بر ابعاد دهشت افگنی این "گروه اخلالگر" انداخته میشود. در اخیر تلاش های حکومت کابل در قبال "گفت و گو با طالبان" به مثابه یک راهکار عاری از خرد سیاسی و به دور از مشارکت ملی مورد بحث قرار میگیرد (داکتر سید موسی صمیمی)

27. سپتامبر: سالروز هجوم گروه طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، بخش چهارم و آخری

درین نوشته نخست تضاد بین عقاید دینی و نظرات دنیوی طالبان یا به عبارت دیگر تعبیر التقاطی نظام طالبی ترسیم میگردد. پس از آن نظری بر ابعاد دهشت افگنی این "گروه اخلالگر" انداخته میشود. در اخیر تلاش های حکومت کابل در قبال "گفت و گو با طالبان" به مثابه یک راهکار عاری از خرد سیاسی و به دور از مشارکت ملی مورد بحث قرار میگیرد (داکتر سید موسی صمیمی)

27. سپتامبر: سالروز هجوم گروه طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، بخش سوم

درین نوشته نخست تضاد بین عقاید دینی و نظرات دنیوی طالبان یا به عبارت دیگر تعبیر التقاطی نظام طالبی ترسیم میگردد. پس از آن نظری بر ابعاد دهشت افگنی این "گروه اخلالگر" انداخته میشود. در اخیر تلاش های حکومت کابل در قبال "گفت و گو با طالبان" به مثابه یک راهکار عاری از خرد سیاسی و به دور از مشارکت ملی مورد بحث قرار میگیرد (داکتر سید موسی صمیمی)

27. سپتامبر: سالروز هجوم گروه طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، بخش دوم

درین نوشته نخست تضاد بین عقاید دینی و نظرات دنیوی طالبان یا به عبارت دیگر تعبیر التقاطی نظام طالبی ترسیم میگردد. پس از آن نظری بر ابعاد دهشت افگنی این "گروه اخلالگر" انداخته میشود. در اخیر تلاش های حکومت کابل در قبال "گفت و گو با طالبان" به مثابه یک راهکار عاری از خرد سیاسی و به دور از مشارکت ملی مورد بحث قرار میگیرد (داکتر سید موسی صمیمی)

27. سپتامبر: سالروز هجوم گروه طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، بخش نخست

درین نوشته نخست تضاد بین عقاید دینی و نظرات دنیوی طالبان یا به عبارت دیگر تعبیر التقاطی نظام طالبی ترسیم میگردد. پس از آن نظری بر ابعاد دهشت افگنی این "گروه اخلالگر" انداخته میشود. در اخیر تلاش های حکومت کابل در قبال "گفت و گو با طالبان" به مثابه یک راهکار عاری از خرد سیاسی و به دور از مشارکت ملی مورد بحث قرار میگیرد (داکتر سید موسی صمیمی)

11 ام سپتمبر و تصورا ت ضربت ناپذیری ایالات متحده امریکا - زمینه ساز روند صلح دمو کراتیک در افغانستان- (داکتر سید موسی صمیمی)

عربستان سعودی، در "نشئه" تدارکات بهترین جنگ افزار ها،- ظهور نیروی سرکوبگر منطقه یی" در "بهار آزادیخواهی عربی"- (داکتر سید موسی صمیمی)

8 ثور: رهبران گروهای جها دی به اریکه قدرت تکیه میزنند - آغاز صحنه ی دوم تراژديدی افغانستان – (داکتر سید موسی صمیمی)

8 ثور: رهبران گروهای جها دی به اریکه قدرت تکیه میزنند - آغاز صحنه ی دوم تراژديدی افغانستان – (داکتر سید موسی صمیمی)

کناره گيري داکتر نجيب، پايان دوران حاکميت «حزب وطن»، تنش های فرساینده درونی«حزب دموکراتیک خلق افغانستان» (داکتر سید موسی صمیمی)

گروه بیست G 20،ابزار گردانندهء «همایش های اقتصادی جهان» در رویایی با «همایش های اجتماعی جهان» ،بخش چهارم و آخری (داکتر سید موسی صمیمی)

خروج قوای نظامی اتحاد جماهیرشوروی از افغانستان آغاز شکست نظام دیوان سالاری « سوسیالزم واقعا موجود» (داکتر سید موسی صمیمی)

گروه بیست G 20، ابزار گردانندهء «همایش های اقتصادی جهان» در رویایی با «همایش های اجتماعی جهان»، بخش سوم (داکتر سید موسی صمیمی)

گروه بیست G 20، ابزار گردانندهء «همایش های اقتصادی جهان» در رویایی با «همایش های اجتماعی جهان»، بخش دوم (داکتر سید موسی صمیمی)

گروه بیست G 20، ابزار گردانندهء « همایش های اقتصادی جهان» در رویایی با «همایش های اجتماعی جهان» (داکتر سید موسی صمیمی)

دشواریهای پیاده کردن "اهداف هزاره سا زمان ملل متحد " در پیوند با "جهانی شدن غرب مدار" (داکتر سید موسی صمیمی)

بحران کابل بانک الگویی از آشفتگی الیگارشی مالی نوپا در افغانستان ،قسمت دوم و پايانی (داکترسید موسی صمیمی)

بحران کابل بانک الگویی از آشفتگی الیگارشی مالی نوپا در افغانستان ، قسمت نخست (داکترسید موسی صمیمی)

بحران کابل بانک الگویی از آشفتگی الیگارشی مالی نوپا در افغانستان ،قسمت دوم و پايانی (داکترسید موسی صمیمی)

بحران کابل بانک الگویی از آشفتگی الیگارشی مالی نوپا در افغانستان ، قسمت نخست (داکترسید موسی صمیمی)

6 جدي 1358 به مثابه چرخشي در راهبرد سياسي امپراتوری شوروی (دوکتور سيد موسی صميمی)

دموكراسي فراورد از پيش تمام نيست ، :اما براي افغانستان هيچ گزينش خردمندانه ي ديگر وجود ندارد ‌جز آنكه قدم هاي بيشتر مصصمانه در راه طي شده ي ”روند صلح دموكراتيك” برداشته شوند (سید موسی صمیمی)

تصویری از زندگی سیاسی کرزي و عبدالله، دو رقیب انتخاباتی (سید موسی صمیمی)

به مناسبت سالروز "انقلاب" هفت ثور (دوکتور صميمي)

رئيس جمهور کرزي – از حامل اميد تا سرچشمه ی یاس (دکتر سيد موسي صميمي)

 ياردهم سپتامبر 2001: حملات تروریستی در ایالات متحده و پیامدهای آن برای افغانستان (دوکتور سيد موسی صميمی)

نخستين سالگشت درگذشت ظاهر شاه، پادشاهی که از لحاظ تاريخی نقش مورد مناقشه ای داشته است (دوکتور سيد موسی صميمی)

حاکميت استبدادی داود خان يا آرمان "ترقی" خواهانه (دوکتور سيد موسی صميمی)

به مناسبت سالروزکودتای 7 ثور 1357  حزب دموکراتيک خلق (دوکتور سيد موسی صميمی)

کنفرانس عالی دشوار ناتو در بخارست (دوکتور سيد موسی صميمی)

6 جدی 1358 به مثابه چرخشی در راهبرد سياسی (دوکتور سيد موسی صميمی)

چرا دو ديپلومات بلندپايه غرب از افغانستان خارج شد؟ (دوکتور سيد موسی صميمی)

سالروز تصرف کابل توسط مليشه های طالب (دوکتور سيد موسی صميمی)

در گذشت ظاهر شاه، پادشاهی که از لحاظ تاريخی نقش مورد مناقشه ای داشته است (دوکتور سيد موسی صميمی)

افغانستان در گرداب مبارزه قدرت- برکناری وزير خارجه توسط ولسی جرگه ( دوکتور سيد موسی صميمی)

8 ثور به مثابه صحنه دوم تراژدی افغانستان ( دوکتور سيد موسی صميمی)

کودتای ثور سرآغاز يک دوران متلاطم تاريخ افغانستان ( دوکتور سيد موسی صميمی)

مصاحبه دوکتور سيد موسی صميمی رئيس بخش دری راديو آلمان با کرت بيک رئيس حزب سوسيال دموکرات آلمان

حمله بهاری اعلام شده از  جانب مليشه های طالب (دوکتور سيد موسی صميمی)

دولت افغانستان در روياروي با آزادی مطبوعات ( دوکتور سيد موسی صميمی)

پنج سال کمک و حمايت نيروهای بين المللی برای حفظ صلح در افغانستان ( دوکتور سيد موسی صميمی)

6 جدی 1358 به مثابه چرخشی در راهبرد سياسی ( دوکتور سيد موسی صميمی)

توافقات بن به مثابه برهه ي  مهمی در تاريخ افغانستان ( دوکتور سيد موسی صميمی)

پنجمين سالروز کنفرانس تاريخی پترزبرگ در مورد افغانستان ( دوکتور سيد موسی صميمی)

گروه هشت جی G8 ؛ يک ارزيابی انتقادی ، بخش آخر ( دوکتور سيد موسی صميمی)

گروه هشت جی G8 پس منظر تاريخی و نقش کنونی آن، بخش چهارم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

گروه هشت G8 پس منظر تاريخی و نقش کنونی آن، بخش دوم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

يازدهم سپتمبر ، پس گزاره ناهمگام با تاريخ ضربت ناپزيری امريکا ( دوکتور سيد موسی صميمی)

  گروه هشت؛ سران  هشت کشور بزرگ جهان به مثابه مديران عامل نظام بين المللی به حيث " تصدی جهانی" تبديل شده است ؛ بخش نخست ( دوکتور سيد موسی صميمی)

 همايش اجتماعی جهان در رويارويی با همايش اقتصادی جهان ؛ بخش چهارم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

 همايش اجتماعی جهان در رويارويی با همايش اقتصادی جهان ؛ بخش سوم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

 همايش اجتماعی جهان در رويارويی با همايش اقتصادی جهان ؛ بخش دوم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

 همايش اجتماعی جهان در رويارويی با همايش اقتصادی جهان ؛ بخش يکم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

تاثير نهادهای مالی جهانی بر افغانستان، بخش  ( دوکتور سيد موسی صميمی)

تاثير نهادهای مالی جهانی بر افغانستان، بخش دوم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

تاثير نهادهای مالی جهانی بر افغانستان، بخش اول ( دوکتور سيد موسی صميمی)

جهانی شدن و پيامدهای آن برای افغانستان؛ بخش هشتم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

جهانی شدن و پيامدهای آن برای افغانستان؛ بخش هفتم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

جهانی شدن و پيامدهای آن برای افغانستان؛ بخش ششم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

جهانی شدن و پيامدهای آن برای افغانستان؛ بخش پنجم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

جهانی شدن و پيامدهای آن برای افغانستان؛ بخش سوم  و چهارم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

جهانی شدن و پيامدهای آن برای افغانستان؛ بخش دوم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

به مناسبت کودتای هفت ثور ( دوکتور سيد موسی صميمی)

جهانی شدن و پيامدهای آن برای افغانستان؛ بخش يکم ( دوکتور سيد موسی صميمی)

نگاهی بر گفتمان " رکود نسبی تاريخی" در پيوند با چالشهای " دوران گذار" ؛ بخش دوم (دوکتور سيد موسی صميمی)

نگاهی بر گفتمان " رکود نسبی تاريخی" در پيوند با چالشهای " دوران گذار" (دوکتور سيد موسی صميمی)

پيمان افغانستان" در پرتو "عدالت سمتی  " بخش اول و دوم  (دوکتور سيد موسی صميمی)

کنفرانس بين المللی افغانستان در لندن (دوکتور سيد موسی صميمی)

قانونی ، رقيب و همکار کرزی (دوکتور سيد موسی صميمی)

ناسازگاری های قومگرايی و تبانی های سياسی (دوکتور سيد موسی صميمی)