دکتر سيد موسي صميمي

رئيس جمهور کرزي – از حامل اميد تا سرچشمه ی یاس

از محبوبيت کرزی در کشور خودش به شدت کاسته شده است. او که زمانی در غرب بسيار محبوب بود، اعتماد جامعۀ بين المللي را هم تا اندازۀ زيادي از دست داده است. کرزي، به عنوان يک دموکرات شکست خورده، بهتر ميبود با قدرت وداع کند.

مطابق به مادۀ 61 قانون اساسي افغانستان قرار بود بروز پنجشنبه، 31 ماه ثور سال روان هجري خورشيدي، دورۀ پنج سالۀ رياست جمهوري حامد کرزي به پايان برسد. اما کميسيون مستقل انتخابات، بادرنظرداشت دشواري هاي لوژستيکي و امنيتي در کشور تصميم گرفت که انتخابات رياست جمهوري به تعويق انداخته شده و به تاريخ 29 اسد سال روان برگزار گردد. ازينرو ستره محکمۀ افغانستان حکم مورد اختلافي را صادر کرده و دورۀ مأموريت رئيس جمهور را تا برگزاري انتخابات تمديد کرد.

حامد کرزي ميتواند به خود ببالد که در تاريخ افغانستان اولين رئيس جمهوري است که بصورت دموکراتيک انتخاب شده است. کرزي واقعاً هم در اکتوبر 2004 ميلادي، با کسب 55 درصد آراء، به عنوان برندۀ آشکار انتخابات به مقام رياست جمهوري رسيد. افزون بر آن حامد کرزي اعتماد کامل غرب، بويژه ايالات متحدۀ امريکا را با خود داشت. همسايگان افغانستان هم، باوجود رقابت هاي شديدي که بين هم داشتند، به اين توافق رسيدند که اين تحصلکردۀ علم سياست سرنوشت کشور چندين مليتي افغانستان را در دست گيرد.

چنين ترکيبي بهترين نقطۀ آغازي را براي کرزي ميسر ساخت تا بازسازي کشور ويران شده را به عنوان يک چالش تاريخي به جهت درست هدايت کند. اما پس از گذشت هشت سال هنوز هم آرامش در کشور برقرار نشده است. با وجود رضايت و نشاط در آغاز روند بازسازي، رشد اقتصاد افغانستان با بن بست مواجه شد و فاصله ميان فقير و غني بسيار به سرعت افزايش يافت.

کرزي بخاطر شيوۀ ضعيف حکومتداري، فساد اداري روزافزون و نيرو گرفتن هرچه بيشتر مافياي مواد مخدر، در سطح ملي و بين المللي مورد انتقاد قرار گرفت.

در قدم نخست وضع خطرناک امنيتي براي رئيس جمهور افغانستان درد سر ايجاد کرده است. افغانستان به ويژه براي جامعۀ بين المللي، که در ساحات مختلف اين کشور را کمک ميکنند، به تدريج حيثيت کوزه اي را کسب ميکند که که تهء آن سوراخ بزرگي قرار باشد. شدت يافتن بحران در عرصه هاي مختلف ثمرۀ يک سلسله تصادفات ناگوار نيست، بلکه برعکس نتيجۀ مشخص يک سياست نادرست بازسازي است که رئيس جمهور بايد داوطلبانه مسؤوليت آنرا بدوش بگيرد.

کرزي بجاي اينکه يک ستراتيژي را مطابق به شرايط کشور ايجاد و پياده کند، براي توسعه و محکم ساختن پايه هاي قدرت خود تلاش کرد. او برحسب اهداف خود اتحاد هاي را با خوانين محلي ايجاد کرده و امتيازاتي را براي نيرو هاي اسلامگرا قايل شد. او حتي از مذاکرات مخفيانه با جنگجويان اسلامگرا و تندرو طالبان هم اجتناب نکرد. اين شيوۀ عملکرد حامد کرزي منتج بدان شد که قدرت سياسي در انحصار کساني درآيد که اعتبار شان را قبلاً از دست داده بودند. افراد شايسته و باکفايت از صحنۀ سياست بيرون رانده شدند.

افزون بر آن حامد کرزي به عنوان مرجع دريافت کمک هاي چندين ميليوني کشور هاي غربي براي بازسازي افغانستان بشمار ميرود. او در توزيع هدفمندانۀ اين مبالغ هنگفت يک نظام شاه پدري خودش را به ميان آورد. اين سيستم مناسبات اجتماعي را زير فشار قرار داده و به قطب بندي هاي بيشتر نيرو ها منجر ميگردد.

از محبوبيت رئيس جمهور در کشور خودش به شدت کاسته شده است. حامد کرزي، که زماني در جهان غرب بسيار محبوب بود، درين ميان اعتماد جامعۀ بين المللي را هم تا اندازۀ زيادي از دست داده است. براي حامد کرزي، به عنوان يک دموکرات شکست خورده، بهتر ميبود که با قرار داشتن در رأس قدرت وداع ميکرد. اما کرزي، بيشتر به پيروي از استبداد مرسوم آسيايي، ميخواهد تا پايان تلخ در صحنۀ سياسي باقي بماند،

ولي به اساس قانون اساسي دموکراتيک در کشور قرار است در انتخابات آيندۀ رياست جمهوري در پهلوي 43 کانديد ديگر قرار بگيرد.