دوکتور سید موسی صمیمی

28.07.2006

 

 

 

 همآيش اجتماعي جهاني در رويا رويي با همآيش اقتصادي جهاني – بخش سوم 

 

 3. ارزيابي همآيشهاي اجتماعي جهاني  

 

 " همآيش اقتصادي جهاني " يک بنياد مستقل جهاني است که هدف آن بهبود بخشيدن به اوضاع بين المللي ازطريق جلب وکشانيدن رهبران سياسي و دانش سالاران درجهت همکاريهاي جهاني ، حوزه اي و صنعتي خوانده شده است. اين همآيش به مثابه يک سازمان غيرانتفاعي درسال 1971 بنياد گذاري شده و مقر آن درژنف واقع در کشورسويس مي باشد.

 

کلاوس شوابKlaws Schwab رئيس و بنياد گذاراين همآيش درسخنراني افتتاحيه اش درماه جنوري سال 2006 ازاشتراک کنندگان که سالانه حدود 2000 تن و از بخشهاي مختلف قاره هاي جهان در داووس حضور به هم مي رسانند، خواسته است که با درنظرداشت مسئووليتهاي شان دربرابر  نسلهاي آينده به مکلفيتهاي بين المللي شان درحال حاضرتوجه خاص نمايند( 7)

 

اما برخلاف " همايش اقتصادي جهاني " ؛ " همايش اجتماعي جهاني " که راه پر پيج وخمي را طي نموده است ، به حيث يک جنبش خود بخودي ازمرکزيت ساختاري وموضعي برخوردارنيست.

 

درست فروپاشي امپراتو ري شوروي در اوايل سالهاي نود سده بيستم موجب آن گرديد که خط نظري نئولبراليسم پيشروي نموده  و شعار" تينا" (Thre’s no alternatie) TINA  " بديلي دربرابر نيولبراليسم وجود ندارد"، در دستورکارحکومتها قراربگيرد.

 

شکل گيري شعار" تينا" درسياستهاي اقتصادي حکومتها ، به فروپاشي قسمي فعاليتهاي اجتماعي " دولت رفاه عامه " منجرگرديد که يکي ازپيآمدهاي مهم  آن " کالايي شدن " خدمات اجتماعي مي باشد.

 

ازجمله اعتراضاتي که بعدتر عليه نيولبراليسم سر و سامان داده شد، همآيشي بود درسال 1996 درمکسيکو توسط هواداران " زاپا تيستها" Zapatists با شعار" به سوي يک جامعه انساني !" . دراين همآيش اعتراضي 3000 نفراز 54 کشورشرکت ورزيده بودند.

 

همچنان دردسمبرسال 1999 حدود 70000 تن درشهرسياتل امريکا عليه نشست " سازمان تجارت جهاني " دست به اعتراض و مظاهرات زدند.

 

همزمان با همآيشهاي بزرگ درتمام قاره ها دهها هزارهوادار حراست از محيط زيست ،  مبارزان اجتماعي ، گروههاي چپي ، اتحاديه هاي کارگري و دهقاني ، و روشنفکران انتقادي ، نه تنها به راه پيماييهاي طولاني و اعتراضات توسل ورزيدند، بلکه تلاش نمودند تا بديلهاي خود را نيز ارائه نمايند.

 

بدين سلسله بيش از يکصد سازمان معتبر و پژوهشي ظهورنمودند که با ارائه ارقام و تحليليهاي مشخص خويش زيرساخت نظري اعتراضات و همآيشهاي بديل را تدارک مي بينند. ازجمله به طورنمونه مي توان از سازمانهاي ذيل نام برد:

 

Earth First Corporate Watch,Focus on Global South,Friends of the Earth International and ,Global Resistance.