دوکتور سيد موسی صميمی

 

30.06.2006 

 

 

 

 

همآيش اجتماعي جهان در رويارويي با همآيش اقتصادي جهان ( بخش یکم)

 

  

برخلاف همآيشهاي اقتصادي جهان ، همايشهاي اجتماعي جهان براين نظراند که با تغيير خط فکري حاکم – نئولبراليسم – مي توان درفرآيند جهاني شدن درجهت رفاه همگاني ورشد پايداربه دستآوردهاي درخور توازن اقتصادي وعدالت اجتماعي نايل گرديد

 

 

 

1.    " پورتوالگر" و " داووس "

اينها نامهاي دوشهر در دو قاره به مثابه مراکز رهيافتهاي مختلف اند

داووس  Davosدهکده اي است که درايالت گراوبوندن  سويس واقع شده است، وبا ارتفاع بيش از 1500 مترازسطح بحر وبرفگيريهاي زمستاني اش ، محيط بسيارمناسبي براي هواداران ورزش وتعطيلات زمستاني پنداشته مي شود. گرچه اين شهرک با چنين خصوصياتي تاريخ طولاني دارد، لاکن شهرت آن بيشترناشي ازهمآيشهاي اقتصادي مي باشد که ازاسالهاي 70 بدين سوبه صورت مرتب درماه جنوري ، با اشتراک نخبگان ، دانشمندان ، سياستمداران ومديران عامل برگذارمي گردد.(1)

اما پورتو الگرPorto Alrgre با تفاوتهاي فاحش فرهنگي واقتصادي با داووس به حيث مرکزگردهمآيهاي  گروههاي بديل ( الترناتيف ) چندان سابقه تاريخي نداشته ، اما ازپويايي فکري ويژه اي برخورداراست.

پورتو الگر، مرکزايالت Rio Grande do Sue ريوگراند دو سوي کشوربرازيل است که داراي آب وهواي گوارا بوده ومنطقه سرسبزي است که داراي چندين رودخانه بوده وازسال 2001 ميلادي بدين سو مهماندار همآيشهاي اجتماعي جهان مي باشد. اشتراک کنندگان اين همآيشها ، سازمانهاي غيردولتي، صاحبنظران انتقادي ، روشنفکران سياسي وگروه هاي پوياي اجتماعي ازهمه قاره هاي جهان مي باشند.

مسائل جهاني شدن ، وامهاي کشورهاي جهان سوم ، عدالت اجتماعي وحفظ محيط زيست موضوعاتي اند که دراين همآيشها مورد بحث وارزيابي قرارمي گيرند. پرواضح است که " رهيافتهاي " اين همآيشهاي اجتماعي در رويا رويي  خاص با راه حلهاي بانيان وحاميان  همآيشهاي اقتصادي جهان منعقده داووس قرارمي گيرند. با يک تعبير خاص همآيشهاي اجتماعي جهان درپورتوالگر، واکنشي دربرابرهمايشهاي اقتصادي جهان در داووس مي باشد. (2)