دوکتور سيد موسی صميمی

10.11.2006 

 

 يک ارزيابي انتقادي ازگروه هشت – بخش چهارم 

 

 با وجود تنشهاي مزمن وهميشگي که زاده ساختارهاي سياسي واقتصادي درون مرزي وبيانگرويژگيهاي حوزه اي کشورهاي عضو گروه هشت مي باشند، اعضاي اين گروه ازيک طرف به حيث مديران عامل " تصدي جهاني " وازسوي ديگر به حيث مهمترين گردانندگان صحنه سياسي " کره زمين " درتشخيص وپياده کردن راهبرد ( ستراتژي ) عام بين المللي همنوا وهمگام اند.  

 

 يک ارزيابي انتقادي ازگروه هشت – بخش چهارم

 

با وجود تنشهاي مزمن وهميشگي که زاده ساختارهاي سياسي واقتصادي درون مرزي وبيانگرويژگيهاي حوزه اي کشورهاي عضو گروه هشت مي باشند، اعضاي اين گروه ازيک طرف به حيث مديران عامل

 

 " تصدي جهاني " وازسوي ديگر به حيث مهمترين گردانندگان صحنه سياسي " کره زمين " درتشخيص وپياده کردن راهبرد ( ستراتژي ) عام بين المللي همنوا وهمگام اند.

 

نقش مهم دانش سالاران درپس پرده :

 

عمق وپهناي اجراات گروه هشت بيشترازآن است که درنشست سالانه سران عضو اين گروه در2-3 روز به رخ جهانيان کشبده مي شوند. واضح است که درنشست سران ازطريق مذاکرات روياروي پيرامون مسائل گويا هنوز حل ناشده  توافقات نهايي حاصل مي گردد، ولي باراجراات به شکل ماندگار وتمام سال بردوش کشورهاي ميزبان مي باشد. دراين ميان دربين حکومتهاي کشورهاي عضو پيوند هاي عميق همآهنگ سازي - تدابيرمورد نظر-  به ميان آمده است.

 

مسائل مورد بحث ؛ به ويژه چالشهاي تازه اقتصادي وسياسي براي مذاکرات وزراي بخشهاي مختلف وبلاخره براي سران کشورها توسط کارشناسان حرفه اي وماموران بلند رتبه کشوري ازپيش آماده گرديده وجهت هماهنگ سازي تدابيرلازمه ؛ دادوگرفت نظري هم صورت مي گيرد. اين کارشناسان که کارفرمايان خود را به حيث " بقچه برداران " درنشستها همرايي مي کنند، درواقع درپشت پرده نقش " کارگردانان " را بازي  مي کنند.

 

ازآنجايي که گروه هشت خويش را به حيث رهبران کشورهاي با نظام دموکراسي واقتصاد بازار آزاد مي شناسند، سران اين کشورها اکثراً به احزاب مختلف سياسي کشورهاي شان وابستگي داشته ودرپيوند با سياستهاي حزبي خويش عمل مي نمايند. درنتيجه يک رئيس جمهورسوسيال دموکرات درکناريک نخست وزيرمحافظه کارقرارمي گيرد. ازسوي ديگر ساختارهاي اقتصادي – سياسي اين کشورها منجربه التزاماتي شده اند که درآخرين تحليل زمينه سازاختلافات نظري بين سران اين کشورها مي گردند.  ازاين نگاه ، به منظور راهيافتهاي مناسب وهمه جانبه ، مسائل پيچيده وبحث برانگيز؛ به گروه کارشناسان ودانش سالاران محول مي گردد.

 

دراينجا مي توان به شکل نمونه ازاستفاده ازانرژي اتومي ، عدم گسترش سلاحهاي اتومي ، اسلحه کشتارجمعي ، مبارزه عليه دهشت افگني وجنايات سازمانيافته ياد نمود.

 

چگونگي پياده کردن تصاميم گروه هشت:

 

گروه هشت ازطريق روابط دوجانبه ، تاثيرگذاري حوزه اي و بنياد هاي جهاني ، راهبردهاي سياسي واقتصادي خود را درعمل پياده مي کند.

 

بعدازآنکه سران کشورهاي گروه هشت، درپايان توافقات سالانه خويش صحه گذاشتند، براي تطبيق تصاميم خويش درعمل ازامکانات متنوع استفاده مي نمايند. نخست ازهمه درروابط دوجانبه اين کشورها ؛ مثلاً با يک کشورجهان سومي کوشش مي شود که نکات مورد نظردرسياست گروه هشت درقراردادهاي اقتصادي ، روابط فرهنگي وسياسي پياده گردند.ناگفته پيدا است که يک کشور کوچک ، نادار و وابسته جهان سومي ازامکانات نا چيز پيشگيرنده برخوردارمي باشد.

 

دربخش دوم کشورهاي عضو گروه هشت درپيوند با سازمانهاي منطقه يي وقاره اي قرارداشته وازاين طريق امکان پياده کردن مشي گروه هشت جستجو وميسرمي گردد.. ولي ازهمه مهمترکشورهاي عضو گروه هشت داراي نقش تعيين کننده دربنيادهاي جهاني ازقبيل صندوق بين المللي پول ، بانک جهاني ، سازمان جهاني تجارت ويا شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي باشند.

 

ازآنجايي که دربنيادهايي که درنتيجه نظام برتن وودBretton Woods به وجود آمده اند، نقش سرمايه واسهام مهم مي باشند، ودرآن اصل يک کشورويک راي وجود ندارد؛ نقش گروه هشت نظر به حجم بيشتراسهام آنها ، خط فکري وسياست اقتصادي خود را جانشين نظرهاي ديگرانديش مي سازد. اين واقعيت حتا درمورد شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز صدق مي نمايد. ازجمله پنج عضو دايمي شوراي امنيت که داراي حق ويتو مي باشند، چهارعضو آن يعني ايالات متحده امريکا، بريتانياي کبير، فرانسه وروسيه عضو گروه هشت مي باشند. تنها چين درمقام " ابرقدرت فردا" درجمله اين برگزيدگان شامل نمي باشد.

 

آن عده ازکشورهايي که ازنگاه سطح توسعه اقتصادي وساختارهاي سياسي وويژگيهاي فرهنگي واجتماعي شان با کشورهاي عضو گروه هشت داراي تفاوتهاي فاحش ساختاري وفکري مي باشند وبنابراين  نمي توانند باسياستهاي گروه هشت همسو باشند، درقيد خط فکري وتصاميم عملي گروه هشت قرارمي گيرند.

 

شکستاندن اين طلسم وابستگي ، نه تنها ايجاب پيشکش نمودن بديلهاي مناسب ودرخورحال اين کشورها را مي نمايد ، بلکه تطبيق همچو سياستهاي بديل؛ با مشکلات خارج ازتصورتوام مي باشند. اين مسئله بخصوص درروند "جهاني گردانيدن " به وضاحت مشاهده مي شود. گرچه دربرابرجهاني شدن با خط فکري نيولبراليسم ؛ بديل نيوکنزيانيسم عرض اندام نموده است، ولي امکان عملي ساختن اين خط ، تحت شرايط حاکم موجود خارج ازحيطه تصوربه نظرمي رسد.

 

برخي ازاراکين دولت ازبرخورد برخي اعضاي مشرانوجرگه  شکايت دارند.