مقالات آرشيو

 

گوهرسیاست غرب را بر محک عقل باید سائید! (سید هاشم سدیـد)

در مرگ جانیان وطن فروش ماتم روا نیست! (سیدهاشم سدید)

منطق اگر نیست، سیلی که هست! (سید هاشم سدید)

نقش دکانداران دین در کند شدن روند تفکر (سدید هاشم سدید)

جامعۀ دینی ما دچار فقدان فرهنگ گفت و گوی سالم است! (سید هاشم سدیـد)

کدامیک از اینها بخدا نزدیکتر هستند؟ (سیدهـاشم سدیـد)

و من نمی توانم این را بپذیرم! (سیدهـاشم سدیـد)

نه اين، نه آن، پس چه و کی؟ (سيد هاشم سديد)

توضیح سه مطلب (سیدهاشم سدید)

آیندۀ جنگ امریکا در افغانستان، برد یا باخت؟ (سید هاشم سدیـد)

سخن گر از دل زیبا نخواست زیبا نیست، نظر به گزارش رادیو آزادی،صدراعظم پاکستان، یوسف رضا گیلانی، بتاریخ 31.04.1390 گفته است که افغانستان و پاکستان بايد تلاشها برای ختم جنگ در امتداد سرحدات شانرا دو چند بسازند تا روابط رو به بهبود ميان دو کشور خدشه دار نشود ( سیدهاشم سدیـد)

می بیند، که راه سوم هم وجود دارد؟!( سیدهاشم سدید)

پرسشی کوچکی از رئیس جمهور کرزی!( سیدهـاشم سدید)

راستی اگر زندان ها نمی بودند، مردم چه می کردند؟!( سیدهـاشم سدید)

پیروزی یا شکست؟ (سیدهاشم سدید)

"دیگر بس است. من حق دارم که رانندگی کنم." (سیدهاشم سدید)

بازهم سخنی در رابطۀ پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان (سیدهاشم سـدید)

رابطۀ ما و مذهب، اختیار یا جبر؟ (سیدهاشم سـدیـد)

هر زمین خوردن باید درسی باشد برای ما (سیدهاشم سدیـد)

آقای رئيس جمهور، اين سخنان به شما نه می زیبد (سیدهاشم سدیـد)

به مرگ بگیریش، که به تب راضی شود!، آیا امریکا واقعاً در صدد کمک به افغانستان است؟ (سیدهاشم سدیـد)

بازگشت طالب یک کابوس هولناک! (سیدهاشم سدیـد)

بالاخره راتکو ملادیچ هم بازداشت شد (سید هاشم سدیـد)

هر زمین خوردن باید درسی باشد برای ما (سیدهاشم سدیـد)

آقای رئيس جمهور، اين سخنان به شما نه می زیبد (سیدهاشم سدیـد)

به مرگ بگیریش، که به تب راضی شود!، آیا امریکا واقعاً در صدد کمک به افغانستان است؟ (سیدهاشم سدیـد)

بازگشت طالب یک کابوس هولناک! (سیدهاشم سدیـد)

بالاخره راتکو ملادیچ هم بازداشت شد (سید هاشم سدیـد)

برخی از انسان ها واقعاً قابل ترحم هستند (سیدهاشم سدید)

جناب معشوق رحیم (سید هاشم سدید)

وقتی انسان در تنگنای حیرت قرار می گیرد (سید هاشم سدید)

کرزی خود یکی از عوامل عمدۀ اختلاف در کشور است (سید هاشم سدید)

روشن شده است آئینۀ ما به نور عشق، بحث در رابطه با مصاحبۀ استاد نگارگر پیرامون پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان (سید هاشم سدید)

جناب محترم معشوق رحیم (سیدهاشم سدید)

راز و نیاز کرزی با خدای عالمیان (سیدهاشم سدید)

مسخ شدگان،شعر ( سیدهاشم سدید)

این بار مجسمه آزادی از شرم فرو میغلطد! (سیدهاشم سدید)

عبدالله، پل ها را از پشتت خراب نکنی!( سیدهاشم سدید)

آیا آنچه قارون صفتان مسلمان نما میخورند، حلال اسـت؟ (سیدهاشم سدید)

اسلام و انتخابات، قسمت سوم (سيد هاشم سديد)

بیجاره کرزی (سید هاشم سدید)

اسلام و انتخابات، قسمت دوم (سيد هاشم سديد)

اسلام و انتخابات، قسمت اول (سيد هاشم سديد)

زمان و ناهمزمانی ما قسمت دوم (سيد هاشم سديد)

زمان و ناهمزمانی ما (سيد هاشم سديد)

تحول کاربرد معانی و تغير حروف ابجد در طول تاريخ (سيد هاشم سديد)

نه کل و نه کدو ، خاک بر سر هر دو (سيد هاشم سديد)

جنايت طالب مرزی ندارد (سيد هاشم سديد)

مرا ببخش ،شعر (سيد هاشم سديد)

اصل مسئله را فراموش نکنيد (سيد هاشم سديد)

يک تشکر، چند تذکر (سيد هاشم سديد)

شناخت دستوری ما از زبان در چه حد است؟ ( سيد هاشم سديد)

تتمهء سخن در باره روشنفکری ( سيد هاشم سديد)

هرگز ،شعر (سيد هاشم سديد)

زنده باش، بيافرين،برو و رنده بمان، شعر (سيد هاشم سديد)

فرياد يک کودک، شعر (سيد هاشم سديد)

ادامه کلام در خصوص روشنفکر (سيد هاشم سديد)

از گورها هم صدا در نمی آيد (سيد هاشم سديد)

قد بلند سکوت (سيد هاشم سديد)

از خرد برتر به دو جهان سوی من معيار نيست (سيد هاشم سديد)

چه بايد کرد؟ (سيد هاشم سديد)

معرفی يکی از بناهای تاريخی کشور (سيد هاشم سديد)

آشنائی ما با نقد در چه حدودی است؟ ( سيد هاشم سديد)

اميدوارم صبح آوازش بلندتر باشد (سيد هاشم سديد)

مشکل اصلی ما چيست؟ ( سيد هاشم سديد)

پاسداری از حقوق زن در قدم اول وظيفه خود زن است، به مناسبت روز جهانی زن ( سيد هاشم سديد)

تا کی تا کجا؟ ( سيد هاشم سديد)

جواب پرسشنامه آقای ميرزائی ( سيد هاشم سديد)

سيد جمال الدين در مورد هويت خويش خودش چه می گفت؟ ( سيد هاشم سديد)

عمر عمر نيست ، توشعه ای می بايد ترا ( سيد هاشم سديد)

کار محققانه پرداختن به اصالتها ست ( سيد هاشم سديد)

بيانات مغالطه آميز ( سيد هاشم سديد)