مقالات آرشيو

امید های نا شگفته، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

ناله های دردناک، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

اعتراف صادقانه؛ داستان کوتاه (هاشم انور)

آب سرخ و خونین، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

یکی بو د یکی نبود، شعر (محمد شاه فرهود)

اشکهای سرگردان، داستان کوتاه (هاشم انور)

آب سرخ و خونین، داستان کوتاه (هاشم انور)

شاروال جدید شهر ما (محمد هاشم انور)

قلب خونچکان (محمد هاشم انور)

مرد فولادین ، داستان کوتاه ( محمد هاشم انور )

جوان سخاوتمند، داستان کوتاه ( محمد هاشم انور )

فرزند راستین وطن، داستان کوناه ( محمد هاشم انور)

بچه ننه ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

عدالت واقعی، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

اعتراف صادقانه ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

شهامت زن افغان، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

قهرمان فراموش شده ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

سر سپردگان ، داستان کوتاه (هاشم انور)

رئيس مغرور ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

ماما انجنير ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

لحظه های پريشانی، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

وسوسه شيطانی، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

خونهای بی بها ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

عدالت واقعی، داستان کوتاه  (محمد هاشم انور )

کبوتران نجات ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

گرگ دو پا، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

دست تان درد نکند ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

نامه دهم ، داستان کوتاه ( محمد هاشم انور)

گودال مرگ ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

  کاش دختر می بودم، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

ضربه سهمگين ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

بالهای شکسته ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

آخرين اميد ، داستان کوتاه (محمد هاشم انور)

قهرمان تخيلی؛ داستان کوتاه ( محمد هاشم انور)

صدای هولناک؛ داستان کوتاه ( محمد هاشم انور)

سوگند مادر؛ داستان کوتاه ( محمد هاشم انور)