مقالات آرشيو

این همه اطمینان را انتحاریون از کجا بدست آورده اند وبا چه نیروی اینقدر مؤفقانه حتی خودرا دردرون مجالس رسمی جا زده واهداف خودرا عملی میسازند؟ (عتیق الله ساکت)

اسپکهای چرخکی کرزی ( قاری عتیق الله ساکت)

اسپکهای چرخکی کرزی ( قاری عتیق الله ساکت)

حکمتیارصاحب! این مصالحه کدام تلک نباشد (قاری عتیق الله ساکت)

آن راهبر کور و این راهبر کر ما را به کجا میبرند؟( قاری عتیق الله ساکت)

اینهمه انتظار به این وزرا؟ ( قاری عتیق الله ساکت)

مکثی بر شرایط آقای داکتر عبدالله ( قاری عتیق الله ساکت)

راهکارهای "کرزی" درخواباندن "اوباما" (قاری عتیق الله ساکت)

اسپکهای چرخکی کرزی ( قاری عتیق الله ساکت)

حکمتیارصاحب! این مصالحه کدام تلک نباشد (قاری عتیق الله ساکت)

آن راهبر کور و این راهبر کر ما را به کجا میبرند؟( قاری عتیق الله ساکت)

اینهمه انتظار به این وزرا؟ ( قاری عتیق الله ساکت)

مکثی بر شرایط آقای داکتر عبدالله ( قاری عتیق الله ساکت)

راهکارهای "کرزی" درخواباندن "اوباما" (قاری عتیق الله ساکت)

اینهمه انتظار به این وزرا؟ ( قاری عتیق الله ساکت)

مکثی بر شرایط آقای داکتر عبدالله ( قاری عتیق الله ساکت)

راهکارهای "کرزی" درخواباندن "اوباما" (قاری عتیق الله ساکت)

حاجی محمد محقق با پنج سال ضمانت خط از کرزی (قاری عتیق الله ساکت)

آیا کرزی به میدان مبارزهء منطق خواهدآمد؟  (قاری عتیق الله ساکت)

حرکات نمایشی و خدمات فرمایشی آقای "کرزی" ( قاری عتیق الله ساکت )

نمایشنامهء غزای غزه و عزای دو فرشته، جنابان حکمتیار، ملا عمر و اسامه! این هم جهاد و اینهم یهود! حالا چرا سکوت کرده اید؟ (نویسنده: قاری عتیق الله ساکت)

جنت گزيدگان دوزخی ، بخش اخير ( قاری عتيق الله ساکت)

جنت گزیدگان دوزخی،بخش ششم، انتحار خاص ازدیدگاه قرآن وحدیث ( قاری عتیق الله ساکت)

جنت گزیدگان دوزخی، بخش پنجم ،انتحار خاص از دیدگاهء قرآن وحدیث (نویسنده: قاری عتیق الله ساکت)

رییس جمهور حامد کرزی درچند قدمی کفر وگمراهی ( قاری عتیق الله ساکت)

درزاقتدار فی مابین " کرزی" و "ضرار" (: قاری عتیق الله ساکت)

اشکال رؤيت ماه در چشم شيخ آصف محسنی (قاری عتيق الله ساکت)

خون در برابر خون (قاری ساکت)

دو هزار معاش و دو هزار بدماش (قاری عتيق ساکت)

فرار دراماتيک کرزی و سخنان ديپلماتيک امر الله صالح (قاری عتيق الله ساکت)

خليلزاد کله کشک می کند (قاری عتيق ساکت)

هشتم مارچ روز جشن يا روز ماتم (قاری عتيق الله ساکت)

يک درسک حقوقی برای مدعی العموم افغانستان (قاری عتيق ساکت)

درسی از فرهنگ برای مقامات وزارت فرهنگ (قاری عتيق الله ساکت)

دموکراسی يا رقاصه سازی (قاری عتيق الله ساکت)

زبان ديپلوماسی آقای کرزی (قاری عتيق الله ساکت)

غوث زلمی يکتن از گويندگان سابق راديو تلويزيون  ترور شد (قاری عتيق ساکت)

کاغذ پران باز را مثله نکنيد (قاری عتيق ساکت)

عاقلان دو بار از يک غار گزيده نمی شوند؛ رمضان خونين و روزه داران غمين (قاری عتيق الله ساکت)

جنت گزيدگان دوزخی، قسمت چهارم (قاری عتيق الله ساکت)

ملانصرالدين و طالبان دين، از اجتهاد تا جهاد (قاری عتيق اله ساکت)

جنت گزيدگان دوزخی ،بخش سوم (قاری عتيق الله ساکت)

مدافعين کشور در ميان اژدهای چندسر (قاری  عتيق الله ساکت)

سه روز ماتم ملی ، سه روز ولگردی ، بابای حقيقی يک ملت دارای چه خصوصياتی می باشد؟ (قاری عتيق الله ساکت)

جنت گزيدگان دوزخی ،بخش دوم (قاری عتيق الله ساکت)

جنت گزيدگان دوزخی ،بخش اول (قاری عتيق الله ساکت)

جز طالبان کيها انتحار می کنند؟ (قاری عتيق الله ساکت)

گشت زنيهای نيروهای ائتلاف در کوچه ها و پس کوچه های شهر ( قاری عتيق الله ساکت )

چطور بايد بين حکمتيار و راکتيار فرق بگذاريم؟ ( قاری عتيق الله ساکت)