نویسنده: قاری عتیق الله ساکت

14-04-08

 

خلیلزاد کله کشک میکند

 

 

ازچندی بدینسو جریان کله کشیدنهای آقای خلیلزاد ازبام آمریکا بداخل خاک افغانستان وشرکت وی درانتخابات ریاست جمهوری برسر زبانها وقلم ها افتاده است و ورادیوی شبکه دوم صدای آمریکا که ظاهرأ بنام رادیوی آزادی مشهور  وازپراگ پخش میشود، طی دو هفتهء متواتر سه خبر متناقض را باین شرح نشرکرد:

 " 1  آقای خلیلزاد  دریک مصاحبه با یک شبکهء تلویزیونی گفته است که وی درانتخابات آیندهء ریاست جمهوری اشتراک میکند.

 2 آقای خلیلزاد خبر نشر شده دربارهء اشتراکش بحیث نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد. 3 آقای خلیلزاد درمصاحبه با شبکهء اسوشیت پرس گفته که ازوظیفه فعلی اش کنار میرود وقصد داردکه درشرکت های خصوصی کارکند. گفتنی است که استعفای خلیلزاد درزمانی صورت میگیردکه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درسال آینده پیشرو است."

 

پس از شبکهء دوم رادیوصدای آمریکا تلویزیون خصوصی " آریانا" مصاحبه یی اختصاصی ازیشان را به نشر سپردکه  دران آقای خلیلزاد ظاهرأ موضع خودرا باین شکل واضح ساخت:  " من پیشتر نیز گفته ام که برای هیچ پستی در افغانستان، نامزد نیستم، اما در خدمت مردم افغانستان هستم".

 

 ولی ما جهت معکوس اظهارات ایشان را فرض کرده  موانع که فراراهء ایشان برای رسیدن به این هدف فرضی وجود دارد، به بحث میپردازیم، تا تکلیف آقای خلیلزاد و ولینعمتان اش برای همیش روشن وخوابهای پریشان شان آسوده وفارغ از رؤیاهای بدست آوردن این کرسی  برای همیش باشد. چه هیچ اعتمادی بالای ایشان وجود نداردکه درحال حاضر برای چی ازچنین یک موقف عالیرتبهء دولتی  بعنوان سفیر دایمی ایالات متحدهءآمریکا در ملل متحد به هدف نامعلوم که ازان هیچ توضیحی هم بدست نمیدهد، صرف به بهانهء کار کردن درشرکت خصوصی وکارهای آزاد استعفا میدهد. نشود که این شرکت خصوصی وکارهای آزاد از دیدگاهء او و همفکرانش کرسی ریاست جمهوری افغانستان باشد.  ازین منظر  هیچ هم بعید نیست که درآستانهء انتخابات زمانیکه تا فرارسیدن موعد آن خوب دوست ودشمن وحریفان ضعیف وقوی  خودرا شناسایی کند، ناگاه  زیر شعار من درخدمت مردم افغانستان استم،  بیکبارگی در میدان انتخابات ریاست جمهوری از سوی حامیان خاص آمریکایی اش به افغانستان صادر  وبه میدان رقابت وارد گردد.

بباور بعضی ازناظران سیاسی درحال حاضر راز اینهمه تناقضات  در مصاحبه ها و گفتارهای آقای خلیلزاد دراصل  نمایاندن موضعگیریها و واکنشهای مردم افغانستان، احزاب سیاسی، وکشورهای ذیدخل درقضیه افغانستان است  که گروه  های حامی او بویژه دوستان قصر سفیدش سعی دارند تا پیش ازوارد کردن این مهرهء مطلوب نظریات مردم وجوانب ذیدخل درمسأله افغانستان را درارتباط وی آگاه شوند. زیرا شرکت احتمالی و مؤفقیت وی بحیث رییس جمهور آیندهء افغانستان عجالتأ واجالتأ  اشکالاتی داردکه ذیلأ به آن می پردازیم:

1- آقای خلیلزاد که ازنگاهء تابعیت وهویت ملی ازسالها بدینسو به ارتداد وکسب امتیاز شهروندی کشور ایالات متحدهء  آمریکا نایل آمده درقدم اول تابعیت بالاتر ازبیست سال دران کشوررا دارا بوده و طور بیسابقهء درتأریخ افغانستان چه که شاید درتأریخ جهان به شکل اسرارآمیزی به یکی ازاراکین بلندپایهء دولتمردان آمریکا ارتقا یافته درحالیکه خود ذاتأ ونسلأ ازافغانستان وآمریکایی البدل میباشد.   ولی با وصف امریکایی البدل بودن وتابعیت دوگانه داشتن که امروز برخلاف قانون اساسی وفرهنگ مردم افغانستان تعدادی بیشتری از وزراء دولت فعلی نیز دارای آن استند، فرق فاحش آقای خلیلزاد درینست که وی دران کشور بحیث یک شهروند درجه دوم نه  بلکه حتی از سطح ومنزلت آمریکایی الاصل ها واتباع  بومی خود آنکشور که بخاک و وطن خود عشق میورزند، فراتر رفته درکرسی های مهم دولتی وحکومتی  ایشان تکیه زده است وچه بسی که در طول مدت مأموریتهای خود بحیث سفیرآمریکا  درافغانستان، عراق و ملل متحد  مُهرتابعیت ومأموریتهای  مخفی و رسمی خودرا بسیار با  کمال افتخار   درپیشانی خود میزد ودرمصاحبه ها وسخنرانیهایش زمانیکه برنامه ها وموضعگیری دولت آمریکا را تشریح میکرد، حتی در کشور آبایی واجدادی خود( افغانستان) هم اگر میبود،  همیش ضمیر جمع متکلم "ما" را بمعنای ما آمریکاییان بکار میبست.  ازین لحاظ به یقین میتوان گفت که حالا اگر ایشان  حتی  خودرا با آب زمزم هم غسل داده هزار مرتبه  توبهء نصوح نماید، هرگز نمیتواند کشورهای منطقه وهمجوار افغانستان مثل  ازبکستان، پاکستان، ایران وغیره را قناعت داده اعتماد ایشانرا حاصل نماید. ازینرو درصورت مؤفقیت آقای خلیلزاد وامثال وی برای احراز کرسی ریاست جمهوری روابط افغانستان با کشورهای همجوار بدتر ازگذشته ها روبه وخامت خواهد گذاشت و همه کشورهای همسرحد با افغانستان از فرط بی اعتمادی آنگاهیکه متوجه شوند، دشمن شان درپس گوش شان خانه کرده آنأ روابط حسن همجواری خودرا  بحالت غیر عادی نظامی واحضارات درجه یک مبدل خواهندکرد.

 

 2 ازنگاهء اعتقادات وسنن اسلامی درمیان مردم افغانستان درنظرگرفتن عنصر اسلامیت درتعین شخص درجه اول مملکت سخت  تأثیر گذار ومهم  است آنهم بگونهء که تمثیل اسلام نه تنها در زندگی شخص رییس جمهور بلکه درهمه زوایای زندگی بخصوص  روابط خانوادگی اش باید  بشکل قابل ملاحظه یی تبلور یابد. ولی چنانکه همه میدانند خانم جناب خلیلزاد یک زن یهودی است که این امرمیتواند بهترین دستاویزی در دست گروه های تندرو وحلقات برون مرزی خاصتأ  بهترین مضمونی برای "مدیریت بخش شایعه پراگنی وامور دینی دستگاهء استخبارات پاکستان درامور افغانستان" باشد که با یادآوری غدر و خیانت های یهود از زمان موسی گرفته تا بنی النضیر، بنی قریظه، بنی المصطلق الی اشغال فلسطین تجمع همه کینه ها وعقده های سیل آسا وصاحبان آن را بسوی افغانستان استقامت داده همه چیزرا با لشکرکشیهای   بی سر وپای طالبان شهادت طلب وجوانان احساساتی  در کشور ما با خاک یکسان بسازند.

 

3 کارنامهء آقای خلیلزاد هم در طول مدت اقامت اش بعنوان سفیر آمریکا درافغانستان سراپا مشحون ازفعالیتهای تخریبکارانه وجانبدارانهء سیاسی به نفع یک گروهء خاص بوده است. از نگاهء قانون بین الدول وی هیچگاه در طول مدت سفارت اش در افغانستان بعنوان یک سفیر واقعی عمل ننمود بلکه او  با سؤ استفاده از شهرت،  نام، قدرت وامکانات  سرسام آور ایالات متحدهء آمریکا به تعمیل  گرایشات شؤنیستی وقومی خود پرداخت وبا بهره جویی ازصلاحیتهای کشور مؤکل اش همه قوانین ومقررات علمی بین المللی را زیر پاگذاشت چنانچه  در مواردی کوچکتر  ودر مواردی هم فراتر ازحد یک سفیر عمل مینمود که تفصیل آنرا در بحث های آینده  بیان خواهیم کرد.

من یقین دارم که دولت وملت آمریکا آقای خلیلزاد را بعنوان سفیر ونمایندهء یک کشور بزرگ باین هدف روان نکرده بودندکه وی خاص به نفع یک گروهء کوچک از آشنایان خود پرداخته سایر ساکنین، اقوام،  ملیتها، احزاب و گروه های مختلف را بگونهء ازصحنه تجرید وحذف نماید تا اینکه همه مردم افغانستان علیه دولت وملت آمریکا بدبین وبی اعتماد گردند. هستند گروه ها واحزاب سیاسی خاصتأ جهادی که تا امروز کینهء مداخلات ودست درازیهای  بیجای ویرا تا بامروز به دل نگهداشته بعلت اینکه  آقای خلیلزاد ایشانرا درزمان سفارت خود نیمکُش وباصطلاح مار زخمی کرده است. بنأ هیچ اطمینانی وجود نداردکه  دشمنان داخلی وی که از دیرزمان با وی حسابهای تصفیه ناشده وعقده های دیرینه دارند، ازتمام این نکات ضعف وی که دربالا یاد آوری کردیم، غافل مانده آرام بنشینند و ویرا مزاحمت نکنند.  حریفان او طبعأ میدانندکه تا دیروز زمانیکه آقای  خلیلزاد نمایندهء کشور بزرگی چون آمریکا بود،  اگر مقابله و ایستادگی دربرابر برنامه های سلیقه یی وشخصی او  بمعنای مخالفت برعلیه سیاست دولت آمریکا بود، حالا اگر او بحیث رییس جمهور بیاید، احیانأ اگر او روزی درین کشور پرماجرا وپرمخاطره  قربانی خیزشها وقیامهای مردمی میگردد، دیگر دولت آمریکا حتی حق بازطلبی خون وقتل اورا از عاملین افغانی بعنوان ورثهء مقتول  نخواهد داشت.

 

ولی سؤال اصلی اینجاست که چه تغیری در وضعیت افغانستان با ریاست جمهوری آقای خلیلزاد خواهد آمد ویا بعبارهء دیگر تفاوت بین  دولت فعلی تحت ریاست حامد کرزی با دولت آقای خلیلزاد چه خواهد بود؟

 تجربه نشان داده که تبعهء دومی یک کشور بعنوان شهروند مهاجر هنگام تفویض صلاحیت های رسمی از طرف دولت آن مملکت برایشان،  بیشتر از مردمان بومی خود آنکشور مطیعانه تر واخلاصمندانه تر درخدمت نظام  قرار میگیرند. زیرا پناهگزینان واتباع دومی یک کشور نخست خاص بخاطر تثبیت تعهد واخلاص خود نسبت به  دولت میزبان، ثانیأ   بمنظور جلب اعتماد دولتمردان آنکشور وثالثأ  بخاطر ابقای خود و رسیدن از پله بان شهروندی دومی به اولی ازهمه تلاشهای مخلصانه خود کارمیگیرند برخلاف اتباع اصلی مملکت  که نیازی برای بومی شدن واصلی  شدن درخاک خود ندارند. ازینرو عقیده برینست که اگر آقای خلیلزاد" در رأس ریاست دولت افغانستان قرار بگیرد،  او هیچگاه سوابق سی ساله زحمات وخدمات بی شایبه ومخلصانهء خودرا که اورا درقلب ودماغ دولتمردان آمریکا رساند، بخاطر منافع افغانستان مخروبه وجنجال برانگیز ازدست نخواهد داد بلکه منافع سفلی آمریکا را برمنافع علیای کشور آبایی و اجدادی اش ترجیح خواهد داد. بنأ با قطع ویقین میتوان گفت که افغانستان تحت نظام سیاسی آقای خلیلزاد برعلاوهء اینکه  درهیچ عرصهء بهبود نخواهد یافت برعکس بمثابهءابزار ودستپاک در دست دولتمردان آمریکا خواهد بود وازین بابت افغانستان بدترین روابط وخیم را با همسایگان خود خواهد داشت.

 امروز اگر آقای کرزی دربرابر صدها خبرنگار اظهارات آقای بوش را مبنی بر مداخلهء ایران درخاک افغانستان وحمایت از تروریزم  روبرو تکذیب میکند،  وایران را در درون قلب دشمن اش (آمریکا)  توصیف وتمجید نموده کشور دوست وبرادر افغانستان میخواند، این خود فضیلتی است  که باید صادقانه اعتراف نماییم که او باهمین حرکت وشهامت اش واقعأ شیر مادر را حلال وحق  کلاهء قره قلی وچپن خراسانی  ودین دینی وملی خودرا دربرابر زورگویان و افتراگران ادا نموده است ولی توجه باید داشت که چنین موضعگیری را  هیچگاه  ازآقای خلیلزاد وامثال ایشان نباید توقع داشته باشیم.  دولت کرزی با همه  ضعفهای اضعاف ومضاعف اش کم ازکم درعرصهء روابط خارجی اینقدر مؤفقیت ناشی از حب وطن را داشته که در کشمکشها، شاخ بشاخ شدن ابرقدرتها  وغول جنگی های آمریکا با بعضی ممالک دور ونزدیک سیاست سالم ومعتدل بیطرفی را اتخاذ کرده افغانستان را از گزند موضعگیریهای دشمنانهء جبری و تحمیلی برکنار نگاه دارد واین یگانه دستاوردیست که درحکومات ودولتهای تحت ریاست  آقای خلیلزاد وامثال ایشان به آن حسرت خواهیم خورد.