درز اقتدار فی مابین " کرزی" و "ضرار"

 

نویسنده: قاری عتیق الله ساکت

 

پس از نشر گزارش تحقیقی در روزنامهء " نیویارک تایمز" پیرامون دست داشتن برادر رییس جمهور" ولی کرزی"  درفعالیتهای غیرقانونی وراهبری تجارت مواد مخدر بوسیله موصوف در افغانستان وجهان، عجالتأ  طرح برطرفی وزیرداخله انجنیر"ضرار احمد مقبل"  و گماشتن آقای "حنیف اتمر"  وزیرفعلی معارف افغانستان بجای وی توسط آقای "حامد کرزی"  رویدست گرفته شده است.  آقای کرزی که از شخصیت  وزیر داخلهء فعلی بعنوان یکی ازچهره های مؤثر در تضعیف رقبای سیاسی اش درآستانهء انتخابات دور گذشته به نفع خود و برضد بعضی ازنامزدان ریاست جمهوری  مربوط جناح مجاهدین چون آقای یونس قانونی، حفیظ منصور، لطیف پدرام وغیره در بسیاری ازمناطق سمت شمال بویژه پروان وکاپیسا استفاده کرد، پس ازمؤفقیت واحراز کرسی ریاست جمهوری  آقای "ضرار احمد مقبل" را ازموقف والی پروان به صفت معین وزارت داخله و بعد پس از معینیت  بحیث وزیر آن وزارت ارتقا داد. ولی باید گفت که انتصاب آقای ضرار احمد مقبل درین  سِمت  درست درشرایطی بودکه آقای "علی احمد جلالی" وزیر پیشین وزارت داخله پس ازدسترسی به بعضی ازاسرار ورازهای مکنون در درون دولت با شخص رییس جمهور اختلافاتی پیدا کرد وعاقبت پس ازاعتراف صادقانه در رابطه به عجز وناتوانی خود دربرابر مجرمین وقاچاقبران که به گفتهء وی توسط شخص رییس جمهور قویأ حمایه میشدند، داوطلبانه ازتاج وتخت باد آوردهء خود  کناره گرفت و دوباره به مأوای اصلی اش غرب پناهنده شد. موصوف درآخرین روزهای وزارت اش طی چندین مصاحبهءخود درپیشگاهءملت وعده داده بودکه عنقریب فهرست طولانی  از مجرمین وقاچاقچیان عمدهء  مواد مخدر را که حتی افراد رده های بالایی دولت با ایشان دست وقرابت دارند، افشا خواهد کرد ولی سرانجام بنابه دلایل نامعلومی  بسیار ناجوانمردانه همه وعده و وعیدهای خودرا زیر پا گذاشته مُهر سکوت را برلب زده خودرا ازصحنه با شتاب زایدالوصفی کشید ویا شایدهم که قهرأ وتهدیدأ کشیده شد وازکشور اخراج گردید تا این راز که او به آن دست یافته بود، افشا نگردد .

 

گفتم که هدف زقتل منصور چه بود                 گفتا که  آن شوخ اسرار هویدا میکرد

 

 با اینکه آقای جلالی خیانت بزرگی را درهمچو مرحلهء حساس مرتکب شده مردم را تا آخر خالی الذهن و بدور ازحقیقت  باقی  گذاشت و از افشای حقایق ابا ورزید، حالا پس از گذشت یکی دوسال میتوان حدس زد که منظور وی از افشای  آن فهرست سیاه که بالاخره منجر به برکناری وی شد، کیها بوده اند.

 حالا پس از تحقیقات گسترده یی که توسط مقامات امنیتی و محققین غربی با آنهمه دقت وموشگافی وبا استفاده از مجهزترین امکانات ووسایل استخباراتی صورت گرفته حقایق گویای یک راز کاملأ باورنکردنی است و حقیقتأ همین راز بوده که سبب پیدایش اختلاف میان شخص رییس جمهور با وزیر داخلهء اسبق آقای جلالی گردیده است. ولی اکنون که این راز سر بمُهر پس ازیکرشته تحقیقات محتاطانه و فنی توسط ماهرین غربی به وضوح  افشا شده است،  متهمین ومجرمین قضیه بازهم دست  مقامات داخلی کشور بویژه وزارت داخله را  دران بنحوی دخیل میدانند.

 موضوع برکناری آقای ضراراحمد مقبل درحالی از درون ارگ ریاست جمهوری به بیرون درز کرده است که برادر حامد کرزی روز دوشنبه مؤرخ 06/10/2008 طی یک اجلاس مطبوعاتی اتهامات وارده علیه خودرا مبنی بر راهبری تجارت موادمخدر درافغانستان رد کرده وخاطرنشان ساخت که وی درگذشته نیز بوسیلهء همین نشریه  ( نیویارک تایمز) چندین بار متهم شده و در واکنش علیه ایشان به وزارت داخله کشور عارض گردیده تا ایشان بنفع وی قضیه را پیگیری کنند ولی تاحالا مقامات وزارت داخله هیچ اقدامی درین مورد نکرده اند. ازینرو گمان میرودکه آقای رییس جمهور وبرادرش ولی کرزی از آقای ضرار احمد مقبل باین دلیل ناراضی اند که وی تاحالا نتوانسته درکتمان اسرار خانوادگی رییس جمهور مساعی لازم بخرچ دهد و برای تکذیب گزارشات ومستندات خبرنگار "نیویارک تایمز" رسمأ  موضعگیری نماید. پس ازانجاییکه وزارت داخله برای دفاع ازجرایم مشهود آقای " ولی کرزی"  هیچ عذری نتوانسته بتراشد مورد قهر وغضب خانوادهء رییس جمهور قرار گرفته وایشان بالای وی کاملأ بی اعتماد شده اندکه شاید وی ویاهم منسوبین تحت اداره اش در وزارت  داخله  درافشای بعضی حقایق وتهیهء اسنادهای لازم با پژوهشگران ومحققین نیویارک تایمز همکاری داشته دربرابرایشان سکوت کرده است.

بهرتقدیر حالا باید دیدکه تیم ارگ تصمیم شان را مبنی برتقرر جناب حنیف اتمر در وزارت داخله که اصلأ هیچ همخوانی با این اداره ( وزارت داخله) ندارد تا چه حد عملی میدانند و آنرا در روزهای آتی اعلام میکنند؟ ولی درین خصوص بایدگفت که هرگاه طرح فوق واقعأ عملی گردد، افغانستان با تقرر شخص بی مهارت چون حنیف اتمر کمترین وحداقل ترین نظم وامنیت نسبی موجود را که کم ازکم گاه گاه برای گشت وگذار مردم بیطرف میسر میگردد، بزودی  ازدست خواهد داد زیرا آقای حنیف اتمر برعلاوهء اینکه هیچ آشنایی با قاموس و واژه نامه یی امنیت ومصؤنیت درکشور بحرانی  مثل افغانستان ندارد، کارنامه های ایشان در دو دورهء وزارت (انکشاف دهات ومعارف) نیز مملواست از ناکامیهای ممتد بخصوص  درموقف فعلی شان که درین اواخر حتی  شاهد مسدود شدن  دربهای مدارس ومظاهرات استادان معارف نیز بودیم که متأسفانه اینهمه ناملایمات قویأ دلالت برضعف مدیریت ایشان در وزارت مذکور  دارد. حرف ما برای آقای رییس جمهور اینست که هرگاه منظورتان از برطرف کردن آقای ضرار احمد مقبل جاگزین کردن شخص بهتر وشایسته تر ازیشان درین وزارت  کلیدی وعملیاتی است پس بسیار غیر منطقی خواهد بود که ضرر را با ضرر و شررا با شر دفع نمایید. در علم اصول فقه اسلامی قانونی داریم که میگویند: لا یُزالُ الضَّرَرَ باالضَّرَر. یعنی ضرر را نباید با ضرر دفع کنیم. وما میگوییم لا یزال الضرار بالاتمر.

برای معلومات مزید تان وخواندن گزارش "نیویارک تایمز" به مأخذ زیر مراجعه کنید:

 

http://www.nytimes.com/2008/10/05/world/asia/05afghan.html?_r=1&scp=1&sq=afghan&st=cse&oref=slogin

 

والسلام