نویسنده: قاری عتیق الله ساکت

13-07-09

حاجی محمد محقق با پنج سال ضمانت خط از کرزی

حاجی محمد محقق یکتن از وکلای مجلس عوام که بحیث یکتن ازفعالین کارزار انتخاباتی حامد کرزی علنأ درهرجا وکجای افغانستان به نفع ایشان فعالیت مینماید چندروز پیش درولایت بلخ درمیان جمعی ازمردم هزاره مقیم مزارشریف به بیاناتی پرداخت که فرازهای ازسخنرانی ایشانرا درینجا مختصرأ  ذکر و بعد زیرتیغ نقد وبررسی موشگافانه قرار میدهم که جالبترین بخش سخنان ایشان قرار زیر است :

" آقای کرزی برای ما مردم هزاره بهترین شخص مناسب  ونامزد شایسته درمیان همه نامزدان ریاست جمهوری است. زیرا او بیشتر ازهرنامزد دیگر به ما مردم هزاره به دیدهء قدر مینگرد وفعلأ درتوافق نامه یی که ماباایشان انجام دادیم، تا مدت پنجسال آینده برای شما (ملیت هزاره) امان نامه گرفته ایم، ضمانت گرفته ایم ودربارهء سرنوشت شما باهم جور آمده ایم. چنانچه میدانید فعلأ ما بحیث یک مذهب مستقل رسمی استیم وحالابه مدت پنجسال ِآینده هم درحکومت سهم خودرا برمبنای توافقنامه ومذاکرات که با آقای کرزی داشتیم، بدست آورده ایم. ازینرو ازهمهء شما خواهشمندم که درین انتخابات وسیعأ سهم بگیرید ورأی های خودرا با صندوق آقای کرزی بریزید. دقایق که شما به پشت صندوقهای رأی میروید ودربارهء سرنوشت تان تصمیم میگیرید، برایتان حیثیت شب لیلة القدر را دارد. چرا شب لیلة القدر اینقدر درقرآن توصیف شده است که حتی مرتبت اش ازهزارشب دیگر بهتر است. بخاطر که دران شب سرنوشت انسان تعین میشود. بهمین منوال روز انتخابات هم نسبت به پنج سال آینده همان دقایق اش آنقدر اهمیت داردکه شب لیلة القدر. شما دران دقایق برای پنج سال سرنوشت تانرا تعین میکنید که اگر دران لحظات آرای خودرا برای کسانی دیگر بریزید، به خود خیانت میکنید و آنعده اشخاص نیات وبرنامه های خیلی ها خرابکارانهء  در ارتباط ما وشما دارند که اصلأ فکرش  را هم کرده نمیتوانید!!!؟ خدا رحمت کند شهید عبدالعلی مزاری را ازوقتیکه ایشان شهید شدند وما سیاستمدار شدیم بار بزرگی از سیاست ومسؤلیتهای شما مردم بدوش من افتاد ومن برایتان اطمینان میدهم که تاآخر با شما هستم وازحقوق تان دفاع میکنم. روابط ما با آقای دوستم خیلیها دوستانه و صمیمی است وماباهم دوست هستیم. دوستی من با او بخاطراینست که آقای دوستم درمدت ده سال که در شهرمزارشریف حاکم بود، هیچگاه نگفت که هزاره! جانت بوی میدهد، نگفت که هزاره! از مزار خارج شو. او شما را (مردم هزاره) تا ایندم تحمل کرد وجای داد. ازهمان لحظه یی که حزب وحدت و حزب جنبش پشتیبانی خودرا از حامد کرزی اعلان کردند، همه مطبوعات خارجی تبصره کردند  که دیگرحامد کرزی برندهء صدفیصید است ودیگرهیچ حریفی ندارد. این به این معناست که ما درین کشور مطرح استیم، باندازهء مطرح استیم که ذهن تحلیلگران را بخود معطوف میسازد و رأی ما مردم اینقدراهمیت داردکه یک نامزدرا صدفیصد مؤفق میسازدکه دیگر درمؤفقیت اش هیچکس شک نکند. "

ایراداتی که بنده در ارتباط اظهارات ایشان دارم  قرار زیر است:

در گام نخست من نمیدانم که مردم مستعد وزحمتکش هزاره چه جرمی نابخشودنی  را مرتکب شده اند، که آقای محقق تا پنجسال آینده ازآقای کرزی برایشان امان نامه بدست آورده اند وحالا میخواهند که مردم هزاره یکسره جمعأ به آقای کرزی رأی اعتماد بدهند و از اندیشیدن به سایر گزینه ها وچهره های نامزد قطعأ اجتناب نمایند؟ آیا ملیت هزاره  همه وهمه بلا استثنا محکوم به نیستی و محو ابدی درین کشور اند که باید کاملأ از دایرهء هستی  حذف شوند، وازینرو ایشان درمیان نامزدان کرسی ریاست جمهوری ناچار بدنبال کسی بروند که ایشان را تا پنجسال آینده مؤقتأ مهلت وامان بدهد؟ جناب آقای محقق که ظاهرأ به تقلید از رهبر پر آوازهء هندوستان مهاتما گاندی سلاح جنگ را کنار گذاشته چندی پیش بخاطر تهاجم بیرحمانهء  کوچیها برعلیه هزاره ها ظاهرأ چند روزی اعتصاب غذایی کردند، مگر اینقدر بزودی فراموش میکنند که این کشمکشهای خونین و شرمآور محصول تحریکات خود شخص کرزی، در زمان اقتدار وی  وطرفداران ایشان بود تاجاییکه از بوی گند جسدهای مظلوم و مقتول هزاره حتی ولایات همجوار بهسود رنج میکشید ولی تلویزیون ملی ودولتی تحت ادارهء وزارت اطلاعات وفرهنگ تاهفته ها وماه ها حتی کوچکترین اشاره یی بعنوان یک خبر در همچو واقعات  نداشت. فکر میکنم که آقای محقق اگر واقعأ دردمندانه درقبال این حوادث خونین احساس مسؤلیت کرده باشند، و واقعأ روزه گرفته و چندروزی اعتصاب غذایی کرده باشند، نباید همچو واقعات جانگداز را باین زودی فراموش نمایند. اگر فریاد عدالتخواهانهء مظلومین وزنان بیوهء آندیار را فراموش کرده اند، کم ازکم درد شکم خودرا درهنگام گرسنگی چنانچه اگر واقعیت داشته باشد، فراموش نمیکنند چنانچه ضرب المثل معروفی است که میگویند: درد هرچیز میرود ولی درد شکم نی. سؤال من از آقای محقق اینست که چرا سهم پنج ساله؟ چرا ملیت هزاره بحیث اتباع حقوقی وقانونی این کشور همچو سایر اتباع ملل جهان با آرامش خاطر برای نسل اندر نسل زندگی نکنند تا اینکه بار منت پنج ساله را دراثر سعی وتلاشهای خستگی ناپذیر و روابط دوستانهء شخصی شما با رییس جمهور کرزی بکشند؟ مگر گناهء ایشان چی است؟ مگر مردم هزارهء شما چه چیز ازدیگران کم دارند، که فقط به مدت پنج سال موقعیت ایشان در دولت آنهم  دراثر معامله وموافقت شخص شما با شخص آقای کرزی تضمین میشود. آیا ایشان بار مردم مفلوک وبار دوش جامعه اند که از استعداد دولت داری وحکومتداری کاملأ بی بهره بوده وباید موجودیت ایشان بالای دولت های آینده مؤقتأ تحمیل شود؟  امروز همه مردم افغانستان وحتی جهان بوضوح شاهد اندکه  هزاره های سرزمین خراسان در انجام هروظیفهء محوله چون اداری، نظامی وسیاسی بهترین استعدادهای تحسین برانگیزرا دارا هستند و ایشان چه  درساحهء  نظامی  ویا هم ملکی در هرجاکه هستند نسبت به همگنان شان خوبتر از همه میدرخشند، میاموزند و آموخته های خودرا مؤفقانه به منصهء اجرا میگذارند. نمونهء کوچک از برجستگیهای ایشان را میتوان درمیان شبکه های تصویری، شنیداری وکتبی مشاهده کرد چنانچه درهمه شبکه های تلویزیونی که مجریان وتولید کنندگان آن هزاره ها اند ایشان با  بهترین ادبیات وفرهنگ عالی وروشهای کاملأ جدید ابتکاری و مطبوعاتی برنامه های خودرا ارایه میدهند و برنامه های شان خیلی ها نسبت به دیگران مرغوب وپربیننده است. امروز  ملیت هزاره در ساحهء فعالیتهای فرهنگی گویی سبقت را نسبت به دیگر اقوام و قبایل ساکن کشور ربوده اند تاجاییکه حتی درمیان اینهمه تلویزیون  ها و رادیوهای که تازه به فعالیت آغاز کرده اند، تعداد زیادتر ایشان مربوط به قوم هزاره  اند که درین میان چنانچه میبینیم تلویزیون خود شما هم یکی ازان رسانه های مؤفق در شرایط فعلی بشمار میرود. من اینرا به عنوان یک شهروند تاجک و فارسی زبان شهادت میدهم. به همین منوال استعدادهای شگرف نژاد شریف هزاره درهمه عرصه های چون مدیریت ورهبری، سازماندهی، حکومتداری وغیره چنان چشمگیر شده است که امروز زبانزد خاص وعام مردم ما گردیده  تا جاییکه میگویند هزاره ها خیلیها سخت کوش و بامهارت اند.  درینصورت به جرأت میتوانیم بگوییم که این کشور مخروبه بخاطر عمران وبازسازی به وجود ملیت توانمند هزاره سخت  نیازدارد.  چنانچه ایشان درطول زمانه های گذشته بویژه چندسال اخیربه تجربه ثابت کرده اند که با مقاومت،  خستگی ناپذیری وپشتکار مداوم بگونهء احسن ازعهدهء سخت ترین کارهای محولهء خویش میبرآیند وانجام میدهند.  ازینرو خیلی ها جای تعجب میدانم که  شما تا اکنون چرا نتوانسته اید مردم عزتمند وبا شرافت خودرا شناسایی کنید وازیشان واقعأ حمایت لازم بعمل آورید برعکس  میبینیم که ایشان را  بخاطر یک دانگ ناچیز به فروش میرسانید وازیشان بعنوان ابزار در طرفداری ازکسانی کار میگیرید که خود ایشان محرک اصلی کشتارهای دسته جمعی مردم هزاره بوده اند.  

 آقای عبدالعلی مزاری را که شما رهروی اورا ادعا میکنید، باعرض تأسف میبینم که پس ازسالهای دراز ادعای پیروی او هیچ ازطرز فکر وعقیده اش بدرستی آگاهی ندارید. مزاری هزاره را تاحد یک رییس جمهور درافغانستان میخواست نه یک هزاره مأمون ومصؤن به مدت پنج سال آنهم با منت و درمیان خوف و رجا. مزاری هزاره را نه برای پنج سال بلکه تا بی انتها میخواست که هزاره باید همچو سایرشهروندان کشور به حقوق مدنی، سیاسی واقتصادی اش دسترسی داشته باشد. پس شما چرا اینقدر هویت و موجودیت  هزاره را روی  معاملات بسیار خسیس وناچیزی به مانند پنج سال وچندسال محدود میسازید؟ علاوتأ  من نمیدانم که منظور آقای محقق ازنامزدانی که ایشان را مضر وخطرناک به حال هزاره ها میداند و ایشان را دارای برنامه های شریرانه درقبال هزاره ها میداند، کیست؟ یگانه دشمن آشتی ناپذیر قوم هزاره که درگذشته ها باهم خانه جنگی داشتند، حزب اتحاد اسلامی به رهبری محترم استاد سیاف پنداشته میشد که درسالهای گذشته حزب وحدت ازیشان بعنوان نمایندهء وهابی ها در کشور نام میبرد و ازینرو هردو طرف  "وحدت"  و " اتحاد  " درمیان هم ازکشته ها پشته ها ساختند. ولی جالب اینجاست که جناب آقای محقق  دربرابر همین دشمن دیرینه زمانیکه سه نفر (یونس قانوی، استاد عبدالرب رسول سیاف وخود آقای محقق) بخاطر احراز کرسی ریاست مجلس نمایندگان نامزد کرده ومبارزه مینمودند، در آخرین دقایق سرنوشت ساز جناب محقق  برخلاف توقع همگان دربرابر جناب استاد سیاف زانو زد و اورا بر یونس قانونی دوست قدیمی دوران مقاومت اش ترجیح داد ولی متأسفانه که این فداکاری و ایتلاف ایشان هم جایی را نگرفت وانتقال آرایش هم سبب پیروزی جناب استادسیاف نگردید.  ولی آقای یونس قانونی با اینکه آرای دو نفر  دربرابرش واریز شد با آنهم درین مسابقه جنجال برانگیز برنده شد وبرکرسی ریاست نمایندگان تکیه زد.  پس چنانچه میبینیم  دیگر دشمنی وجود ندارد. در شرایط فعلی یگانه دشمن  که  خطرجدی برای قوم هزاره شناخته میشود، با او هم شما  پیمان نامهء پنجساله را امضا نمودید که فعلأ به زعم شما تا پنجسال هیچکدام خطری شمارا تهدید نمیکند. باز اگر سخن واقعأ بر سر مصؤنیت و یا خدمت به مردم هزاره است، پس آقای بشر دوست کیست؟ چرا اورا پشتیبانی نمیکنید که  از  پنج سال، ده سال وبیست سال وغیره برای همیش آرام باشد آیا او هم دشمن هزاره هاست؟ شما اگر راست میگویید ومیخواهید برای هزاره ها خدمت کنید، و آرای شما اینقدر تـأثیر دارد که سرنوشت انتخابات را زیر وزبر میکند چرا به آقای بشردوست که ازقوم خودتان است،  رأی نمیدهید؟

واقعیت اینست که هرگاه مردم هزاره به این حرف ها و وعده های آقای  محقق ارزش قایل شده طبق دستور ایشان عمل نمایند، درانصورت میتوان گفت که  عملکرد آقای محقق ازین پس به یک رسم سیاسی وعنعنوی درمیان مردم  مبدل خواهد شد که برمبنای آن ملیت هزاره  در هر نوبت تدویر انتخابات باید دنبال کسانی بروند که ازیشان به مدتهای محدود چون پنجسال وده سال  امان بگیرند  و موقعیت ایشان را مؤقتأ تثبیت نمایند. ولی ناگفته نباید گذاشت که درینصورت معاملهء آقای محقق بنیاد یک سنت بسیار سییه وخطرناکی را برای همیش در کشور بنیاد خواهد گذاشت که بدین ترتیب  سایر اقوام کشور تاجک، پشتون، ازبک، ترکمن وغیره ملیت زحمتکش هزاره را نه بعنوان شهروند و اتباع قانونی این مرز وبوم بلکه  بعنوان یک تافتهء جدا بافته از مردم  ویا شهروندان دست دوم وزیر بار منت و ملت  تلقی کنند و ملیت هزاره هم باید درهردور انتخابات ریاست جمهوری رسمیت وموجودیت خودرا از رهبران آینده تگدی نمایند.

atiqullahsaket@yaoo.com

atiqullahsaket@hotmail.com