فرار دراماتیک کرزی  وسخنان دیپلماتیک امرالله صالح

 نویسنده: قاری عتیق الله ساکت

05-05-08

 

جناب رییس صاحب امنیت ملی! از سخنان شما درحضور نمایندگان مردم  افغانستان هنگام استیضاح یکبار بخود بالیدم ویکبارهم سخت رنجیدم. باید گفت که اعترافات  وتوضیحات شما برای استیضاح  در مجلس  وکلا  با آنکه ازنظربنده تناقضاتی درگفتارهای تان مشهود بود ولی بازهم نسبت به دو حریف ضعیف و سخیف  وهمتاهای بی کفایت تان هریک وزیر صاحب دفاع و وزیرصاحب داخله تا جایی معقول تر بنظر میرسید البته آنهم نه بخاطراینکه شما توانسته باشید دلایل مؤجه ای برای نمایندگان ارایه کرده وبه قناعت مردم پرداخته باشید بلکه صرف بخاطر معذرت خواستن صادقانه تان واشاراتی که مبنی بردست داشتن کارمندان ارگ ریاست جمهوری و مقامات ریاست محافظت شخص جناب حامد کرزی درواقعهء اخلالگرانه وهراس افگنانه مراسم هشت ثور داشتید وچیزهای اندکی  را بامحافظه کاری ماهرانه افشا کردید. درغیرآن شما هم هیچ گرهی را  دراذهان مردم بدرستی  باز نکردید.

 طور مثال شما درمجلس مزبور یکبار این پرسش را مطرح کردید که: سؤال اساسی برای ما اینست چرا زمانیکه رییس جمهور هنگام معاینه کردن قوتها به نزدیکترین نقطه قریب تروریستان میرسد بالایش آتش نمیکنند ولی زمانیکه درست به صدر مجلس رسیده سرود ملی شروع میشود آنگاه بالای نمایندگان آتش گشوده میشود که کنایتأ این قسمت سخنان تان احتمال دست داشتن شخص کرزی ویاهم حداقل محافظین ویرا به ذهن مردم متبادر میسازد که ایشان خود درین توطیه گردانندگان اصلی آن واقعه بوده اند ولی پسان همین شخص رییس جمهور که تصویر مرموزی از وی برای مستمعین تان دادید،  بیکبارگی و طور بسیار مبالغه آمیزی  وجود ویرا چون آب حیات برای  مردم افغانستان توصیف کرده  با صد کوهء سیاه درمیان وخدا ناخواسته خدا ناخواسته گفته با ترس ولرز بیان میدارید که  اگر یک تار موی رییس جمهور درین حمله کم میشد بدا بحال افغانستان که دیگر  برای همیش برباد میشد وهیچکسی ناجی آن شده نمیتوانست. از سوی دیگر باز مواردی را ذکر میکنیدکه یکتن از کارمندان  ریاست دهم شما با متوجه شدن به دریچهء که تروریستان ازانجا معلوم میشدند با تماس گرفتن به محافظین خاص آقای کرزی به ایشان اطلاع میدهند وایشان را مطلع میسازند ولی محافظین آقای کرزی ویرا میگویند که دیگر تو درین زمینه مسؤلیت نداری ما خود موضع را مورد هدف وترصد قرار داده متوجه عام وتام ساحهء مذکور  استیم.  باز درین ارتباط گفتید زمانیکه رییس  جمهور مصروف معاینه قوتها میشود، محافظین ایشان بامیله تفنگ همان موضع افشا شدهء تروریستان  را بدون آتش صرف نشانه گرفته مورد تهدید نگاه میدارند ولی زمانیکه رییس جمهور به صدر مجلس تشریف میبرند، ایشان میله های تفنگ خودرا ازهمان نقطه مورد هدف منحرف میسازند تا ایشان به آرامی مأموریت خودرا به انجام برسانند. این حرف ها چه معنی دارند؟ آیا شما درست میخواهیدبگوییدکه رییس جمهور ویاهم افراد مقرب ومورد اعتماد او ازقبل خود این دسیسه را سازماندهی کرده  ودران دست داشتند؟

 

بخش دیگر سخنان اعتراض آمیزتان مبنی براینکه شما شش نفر هراس افگنان را باالفعل  و مستند از هوتل سیرینا دستگیر کرده ولی تا حال هیچ اقدامی در رابطه به اعدام ویاهم مجازات وی صورت نگرفته!؟ بازهم همهء الا وبلا را متوجه قوه ای قضاییه و درنهایت رییس جمهور میسازد همچنان این گفتهء تان که حدود یکماه پیش شما ازبرنامهء تروریستان آگاهی داشته و رییس جمهور را  باخبر ساخته بودید ولی وی شما را از دستگیری وبازداشت افراد طالبان منع کرده بود نیز وبال اکثر این حمله را بدوش رییس جمهور متوجه میسازد.  ولی تشکرات وامتنانهای مکرر شما ازبارگاه الهی بخاطر نجات رییس جمهور باز مردم را به چاهء سیاه وتاریک حیرت فرو برده متعجب میسازدکه مگر این آقا میخواهد چه بگوید؟ آخر شما بحیث رییس استخبارات ونفر اول آن اداره با همه امکانات مادی و مغزهای متجسس قوای بشری که پیرامون تان گرد آورده اید،  اصلأ کی را میخواهید مقصر اصلی  قلمداد کرده چهرهء مجرمین حقیقی  را افشا نموده آبرو وحیثیت ازدست رفته ملت را اعاده نمایید؟ باعرض معذرت درسخنان شما نوعی جانبداری وتملق زیاده ازحد نسبت به شخص رییس جمهور نهفته بود که متأسفانه جناب ایشان اینهمه اخلاص شمارا لایق نیستند.

 ازهمه  گذشته  نکتهء جالب اینکه شما از افشای بعضی از شواهد ومدارک که آنهارا خیلی ها مهم و باصطلاح وسیلهء تفریق میان حق وباطل جلوه دادید،  بدلیل وجود رسانه های تصویری وترس از افشای آنها ونرسیدن آنها به "بیت الله محسود" وسازمان استخبارات پاکستان خود داری کردید وعاقبت  هم هیچکس درنیافت که درین مشت بستهء شما که باهزاران طمطراق توجهء همه را به آن جلب کرده بودید، اندرون آن چه بود؟  اگر شما واقعأ مدرکی برای افشای حقایق داشتید ازین بهتر وبیشتر کدام  موقع مناسب برایتان فراهم میشد که آنهارا به آن روز مبادا نگاه کردید؟ افتضاح همین،   استیضاح همین، حسابگیری ملت همین و محکمه وقضاوت مردم وجهانیان هم همین.  حالا هستند کسانی که میگویند به زیرکی تان آفرین که با مشت بستهء  خالی  همه را حالی ساختید که گمان کردند مگر حتمأ  دردست شما  چیزی هست حالانکه هیچ چیزی نبود.

 

 مگر درخصوص  هراس واحتراز تان ازوجود رسانه ها وابزار تصویربرداری ایشان که مبادا "بیت الله محسود"  و آی اس آی پاکستان از مشت بستهء تان باخبر شوند،  سؤال بنده اینست  که شما تاچه حد اینقدر بالای همه اعضای مجلس نمایندگان اعتماد داشته باور مند شده ایدکه مجلس نمایندگان ازوجود جواسیس سازمانهای  استخباراتی کشورهای منطقه کاملآ پاک است واگر شما اینهمه اسنادهارا بدور از رسانه های تصویری خاص دریک مجلس سِرّی وغیرعلنی به نمایندگان مردم ارایه میکردید ایشان آنقدر وطندوست وصادق استندکه این رازهارا  تا مادام العمر نزدخود  سر بمُهر نگهداشته بخاطر حس وطندوستی با هیچ سازمان جاسوسی دنیا تماس ندارند؟ فکر میکنیدکه اگر شما درخلوت با نمایندگان نامنهاد مردم طور سری وبا اخراج گزارشگران  تلویزیونها رازهای تان را درمیان میگذاشتید، سازمان های استخباراتی بخصوص آی اس آی بیخبر میمانند؟ این وکلا ونمایندگان مورد اعتماد شما کسانی اند که تقریبأ نیمهء هر سال را بدلیل سردی وگرمی فصول سال تعطیل کرده  دروازهء خانهء ملت (پارلمان) را بسته مینمایند وبه بهانهء تداوی، معالجه،  دید و وادید فامیل، اقارب ودوستان  خود هرازگاهی راهی پشاور وکویتهء پاکستان میشوند وحتی غیرحاضری های رسمی ایشان را هم اگر شما پیگیری کنید سراغ اکثر ایشان را درصوبه ها وپایتخت کشور همسایهء شرقی ما میتوان به آسانی پیگیری کرد. ایشان کسانی استندکه به بهانهء بازدید ازحوزه های انتخاباتی شان رد پای شان درجاهای دیگراست.

حتی تا آنجا که ما شاهد استیم در مهمترین روزی که استیضاح شما سه  نفر مقصر ازمقامات مهم دولت بود، رقم غیر حاضران مجلس با آنهمه تلاشها وزحمات که اعضای مدیریت مجلس بخرچ دادند، پس ازتماس های مکرر تیلفونی به همدیگر بالاخره ایشان به سختی توانستند تعداد وکلای حاضر را کم ازکم به حد نصاب برسانند و آنروز طلایی ترین روز درتأریخ مجلس نمایندگان ما بحساب میرفت که طور بیسابقه یی تعداد غیرحاضرین خودرا از سه صد ودونیم صد به هفتاد نفر کاهش داده بود.  بنأ ازدیدگاهء ما کار ازکار گذشته  وکتمانکاری و حرکات دیپلماتیک شما هیچ نتیجه یی ندارد جز اینکه ببرکت اخلاق دیپلماتیک شما جواسیس دول خارجی بخصوص افرادکه درین واقعه طور مباشر وغیر مباشر دست داشتند،  تا یک مدت زمان معلومی مکتوم  الحال وناشناخته باقی بمانند.   فرار دراماتیک آقای کرزی که همچو قادرخان هنرپیشهء مضحک فلمهای هندی با طرفداران مستشرق ومستغرب اش  صحنه را برای راهبران جهادی رها کرده به آغوش نیروهای محافظتی آمریکایی خود را پرتاب کرده میدود، هیچ جای اینهمه  شکران وسپاس ازبارگاهء خداوند را ندارد که شما بناحق مردم را از فقدان جناب ایشان اینقدر متوحش میسازید. قانون اساسی بعنوان وثیقهء ملت شامل هردو حال ایشان چه زنده وچه مرده وضاحت داردکه برمبنای آن هرگز نمیتوان درصورت نبود کرزی کوچکترین خلای قدرت را درکشور تصور کرد. (فصل سوم، مادهء شصت: معاون اول رییس جمهور درحالت غیاب، استعفا ویا وفات رییس جمهور مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل میکند. درغیاب معاون اول رییس جمهور معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل میکند).

  این حادثهء سازمان یافته ولو به تحریک نیروهای ایتلاف به رهبری آمریکا وانگلیس، یاهم افراد ریاست محافظت رییس جمهور ویا هرکسی دیگری صورت گرفته باشد،  استنتاج بر اینست که آقای کرزی با این فرار واقعی ویاهم ساختگی  برای همیش نقطهء پایان را بر عمر ریاست جمهوری خود گذاشته است و حریفان انتخاباتی اوهمین حالا  در اروپا، آمریکا ویا هرجای که هستند  درجنب برشمردن معایب دیگر آقای کرزی، با  بهره برداری وسیع تبلیغاتی  باالخصوص ازین واقعه ای  دراماتیک،   فعال تر وخرسندترازپیش بسوی آینده حرکت میکنند و یقین براینست که ازین پس  ستارهء بخت آقای کرزی آهسته آهسته بسوی افول میرود.  شعور سیاسی مردم عوام میگوید اگر بی توجهی مقامات دولت درقبال امنیت به همین شکل ادامه پیدا کند و مسؤلین هربار صرف با عرض پوزش ومعاذیری ازقبیل ترس برملاشدن مستندات شان بوسیلهء رسانه ها بخارج،  از افشای حقایق خود داری کرده  دیپلماتانه برخورد نمایند، حالا که تروریسم به نزدیک دروازهء ارگ ریاست جمهوری رسیده، دیری نخواهد گذشت که اینبار حوادث هراس افگنی اندرون اطاق استراحت و زیر تختخواب رییس جمهور به هنگام مجامعت ایشان بوقوع پیوندد که سخریهء آن روز کمتر ازواقعهء پیشین  نخواهد بود.

 

دراخیر فراموش نکنیدکه  مردم درجنب ازدست دادن امنیت فزیکی امنیت روانی خودرا  که مهمتر ازهمه است، نیز ازدست داده اند و امنیت روانی ایشان زمانی اعاده میگرددکه نخست  ایشان بر صداقت وایمانداری شما در راستای تأمین امنیت باورمند شده  با مشاهدات عینی ازدستاورهای عملی  تان  در راستای کشف و خنثی کردن عملیات هراس افگنی و برملا کردن دست اندرکاران مستقیم وغیر مستقیم آن در دولت ولو بهر سطحی که باشند،  کاملأ اطمینان یابند.  پس لطفأ مشت تانرا باز وحقایق را هرچه زودتر برای مردم  افشا کنید.