>

مقالات آرشيو

تجليلنامه، شعر (سالار عزيزپور)

 شماتت باد ، انفجار ، دو  شعر از سالار عزيزپور

تازيانه باد، ، جاده منفرد ، شعر (سالار عزيزپور)

کوتاه سرايی ها (سالار عزيزپور)

تهمتن، شعر ی از سالار عزيزپور به خطاطی دوکتور شيرزاد

نخستين کتاب الکترونيکی سالار عزيزپور

تهمتن ، تقديم به سرور آزادگان زنده ياد عبدالمجيد کلکانی (سالار عزيزپور)

شهر اساطير ، شعر تقديم به محمد شاه فرهود (سالار عزيزپور)

نخستين کتاب الکترونيکی اثر سالار عزيزپور

در سو گ نيلاب (سالار عزيزپور)

درنگی بر اختلاف نامها و جدال بر سر واژه ها (سالار عزيزپور)

تصاحب، پشک هفت جان (شعر (سالار عزيزپور)

تصاحب، شعر(سالار عزيزپور)

چند شعر از سالار عزيزپور

پرنده می رود ،شعر (سالار عزيزپور)

برگ سبز، شعر (سالار عزيزپور)

طلوع صدا (سالار عزيزپور)

درنگی بر اختلاف نامها و جدال بر سر واژه ها (سالار عزيزپور)

بازيگران حرف تماميم، شعر (سالار عزيزپور)

سپتامبر يازدهم (سالار عزيزپور)

اشکی بر سوگ شاعری از دياری تبعيد ( سالار عزيزپور)

خاکستر صدا ، شعر ( سالار عزيزپور)

در ستايش سرود ميهنی (سالار عزيز پور )

مطبوعات آماج گفتگو و دو نبشته ديگر (سالار عزيز پور )

حديث عشق ، به شاعر شهيد و شهير فرزانه روزگارمان حيدر لهيب (سالار عزيزپور)

حاتم بخشی های حافظانه و نوازشهای دوستانه (سالار عزيزپور)

اندر باب نامهای مختلف زبان فارسی (سالار عزيزپور)

مژده به هواداران کتاب (سالار عزيزپور)

 " شهرزاد قصه گو" شعری از سلار عزيزپور با نقدی از شاعر و نويسنده فرهيخته م فرهود

چه کسی حرف آخر را می زند؟ ( سالار عزيزپور)

مادرم گفت ، شعر (سالار عزيزپور)

تجديد کابينه يا تهاجم قبيله؟ ( سالار عزيزپور)

پارسی ، شعر (سالار عزيزپور)

طلوع ، شعر (سالار عزيزپور)

روزنامه ، شعر (سالار عزيزپور)

ضرورت بازنويسی تاريخ ادبيات افغانستان (سالار عزيزپور)

کارنامه ستودنی احسان سلام در گستره طنز معاصر; (سالار عزيزپور)

 تفاهم ملی راه بیرون رفت از بحران مرزی  (سالار عزيزپور)

تأثير نظام های سياسی و اجتماعی افغانستان بر ادبيات دری (سالار عزيزپور)

روستا باختری همنفسی در ديار غربت (سالار عزيزپور)

"پنجشير در آيينه فرهنگ" آماده انتشار (سالار عزيزپور)

طالبان جايی نرفته اند که برنگردند (سالار عزيزپور)

آمريکا هنوذ هم در خواب رويای امپراتوری سنتی است (سالار عزيزپور)

طرح خاورميانه جديد نمايانگر چيست؟ (سالار عزيزپور)

بحران موجوده و شاخصه های آن (سالار عزيزپور)

استاد جاويد، جاويدان مردی از پاسداران زبان و فرهنگ ( سالار عزيزپور)

به پيشواز گراميداشت استاد جاويد از سوی « بنياد آينه فرهنگ» (سالار عزيزپور)

سخنی چند بر « چند آفرين و ايکاش و ايدريغ»؛ ( سالار عزيزپور)  

گراميداشت نوروز به باور ديگر (سالار عزيزپور)  

رؤفی سرايشگری از تبار سرايشگران (سالار عزيزپور)

 به مورخ شهير و مبارز نستوه مير غلام محمد غبار ، شعر ( سالار عزيزپور)

شايد سکوت، شعر ( سالار عزيزپور)  

از بوطيقای خاک تا بوطيقای شعر (سالار عزيزپور)  

پيام رستخيز،  شعر ( سالار عزيزپور

تولد ديگر و زمين دو قطعه شعر از سالار عزيزپور