مقالات آرشيو

فرجام جنگ و صلح در افغانستان، بازیگران بین المللی و منطقوی، چالش های داخلی، بخش نخست (معراج امیری)

سناریوی انتخابات افغانستان بعد از 2014 (معراج امیری)

فرآیند صلح با طالبان و چگونگی تاثیرات آن روی روحیه باشندگان افغانستان ؟ (پاسخ آقای معراج امیری)

گزارش سیمینار بنیاد هاینریش بل پیرامون تحولات افغانستان ) گزارشگر معراج امیری)

کودتای هفت ثور استراتیژی دراز مدت اتحاد شوروی در افغانستان یا ابتکار حزب دموکراتیک خلق؟ قسمت پنجم و اخير،سیاست شوروی بعد از کودتا 26 سرطان1352 (معراج امیری )

کودتای هفت ثور استراتیژی دراز مدت اتحاد شوروی در افغانستان یا ابتکار حزب دموکراتیک خلق؟ قسمت چهارم ، کودتای 26 سرطان (معراج امیری )

کودتای هفت ثور استراتیژی دراز مدت شوروی در افغانستان یا "ابتکار" حزب دبموکراتیک خلق؟، بخش سوم، نقش اردو در زمینه سازی کودتای هفت ثور (معراج امیری)

کودتای هفت ثور استراتیژی دراز مدت شوروی در افغانستان یا "ابتکار" حزب دموکراتیک خلق؟، بخش دوم (معراج اميری)

کودتای هفت ثور استراتیژی دراز مدت شوروی در افغانستان یا "ابتکار" حزب دموکراتیک خلق؟، بخش نخست (معراج اميری)

کودتای هفت ثور استراتیژی دراز مدت شوروی در افغانستان یا "ابتکار" حزب دبموکراتیک خلق؟، بخش سوم، نقش اردو در زمینه سازی کودتای هفت ثور (معراج امیری)

کودتای هفت ثور استراتیژی دراز مدت شوروی در افغانستان یا "ابتکار" حزب دموکراتیک خلق؟، بخش دوم (معراج اميری)

کودتای هفت ثور استراتیژی دراز مدت شوروی در افغانستان یا "ابتکار" حزب دموکراتیک خلق؟، بخش نخست (معراج اميری)

شرق میانه در جوشش تحولات تازه؟ (معراج امیری)

کنفرانس لندن خوش بینی ها و اندیشه ها، بخش سوم ( معراج امیری)

کنفرانس لندن خوش بینی ها و اندیشه ها، بخش دوم ( معراج امیری)

کنفرانس لندن خوش بینی ها و اندیشه ها، قسمت نخست ( معراج امیری)

سازمان ملل و ایالات متحده کرزی را مجبور به بازنگری در انتخابات میکنند(منبع مجله شپيگل آلمان، برگردان از آلمانی به فارسی دری معراج اميری)

" قحط الرجالی" در افغانستان (معراج اميری)

جان مینارد کینز ناجی نظام سرمایداری ( معراج امیری)

رنگها سخن می گويند ، گزارشی از يک نمايشگاه رسامی دختران افغان (معراج اميری)

خشونت در تاريخ و سياست (معراج اميری)

نقدی بر رومان "کوچه ما" اثر دوکتور اکرم عثمان (معراج اميری)

پناهندگان وسيله فشار سياسی ( معراج اميری)

فرياد بی آوای ناديا انجمن فرياد هزاران زن و دختر جوان جامعه ماست (معراج اميری)

قوم يا دولت (نويسنده خانم کريستنی نولی؛ برگراننده به دری معراج اميری)

کمکهای بين المللی و دايره شيطانی فساد اداری (معراج اميری)

معنويت در هنر (نویسنده ماکس بيل ؛ مترجم معراج امیری )

امپریالیسم دیموکراتیک ، جیوپولیتیک ایالات متحده بخاطر مستعمره سازی جهان، بخش دوم (نويسنده يورگن واگنر؛ برگردان معراج اميری)

امپریالیسم دیموکراتیک ، جیوپولیتیک ایالات متحده بخاطر مستعمره سازی جهان (نويسنده يورگن واگنر؛ برگردان معراج اميری)

نامه سرگشاده به مسؤل سايت گفتمان ( معراج اميری)

انگيزه های حمله اسرائيل به لبنان (معراج اميری)

چالشهای انکشاف اقتصادی در افغانستان (معراج اميری)

ايجاد سازمان امر بالمعروف و نهی از منکر قابل انديشه است ( معراج اميری)

هوراسی ( نويسنده هاينر مولر؛ برگردان به دری معراج اميری)