مقالات آرشيو

تحفه های خونين به پيشواز روز جهانی زن در افغانستان (علام سخی ارزگانی)

حاکميت مردسالاری بجای حاکميت مردم سالاری در شورای ملی افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

انگيزه های خودسوزی زنان در افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

فاجعه خونين افشار نبايد فراموش گردد (انجنير سخی ارزگانی)

دلالان مذهبی بايد حکم اعدام سيد پرويز کامبخش را لغو و او را از زندان آزاد نمايند ( انجنير غلام سخی ارزگانی)

تجليل از روز عاشورای حسينی فصل جديد در جهت همبستگی مذهبی در افغانستان ( انجنير غلام سخی ارزگانی)

اخراج غير انسانی پناهندگان افغانستان از ايران (غلام سخی ارزگانی)

تحويل دهی تدريجی قدرت سياسی برای قاتلان مردم افغانستان (غلام سخی ارزگانی)

افزايش غم انگيز گدايان و تن فروشی در افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

تهمت به ملا فيض محمد کاتب هزاره به معنای تهمت به مؤرخين و فرهنگيان مستقل ملی و بين المللی، قسمت سوم (غلام سخی ارزگانی)

تهمت به ملا فيض محمد کاتب هزاره به معنای تهمت به مؤرخين و فرهنگيان مستقل ملی و بين المللی، قسمت دوم (غلام سخی ارزگانی)

جنايات ضد انسانی عليه زنان و دختران در افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

تهمت به ملا فيض محمد کاتب هزاره به معنای تهمت به مؤرخين و فرهنگيان مستقل ملی و بين المللی (غلام سخی ارزگانی)

به مناسبت روز جهانی معلولين (انجنير سخی ارزگانی)

مکثی بر گفتار آقای حامد کرزی مبنی بر زر اندوزی دولتمردان (انجنير سخی ارزگانی)

تداوم خشونت عليه زنان در زير سايه دولت و قوای خارجی در افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

گنجينه های از فرهنگ عاميانه مردم افغانستان، بخش چهارم (انجنير سخی ارزگانی)

کتمان نمودن عصر خونين عبدالرحمان خانی با نگرش نوين فاشيستی (انجنير سخی ارزگانی)

ايجاد همبستگی تورکتباران در جهت شکل گيری بستر وحدت ملی در افغانستان (سخی ارزگانی)

افغانستان بازهم در محور قربانی سياستهای اجانب و ايادی شان (انجنير سخی ارزگانی)

گنجينه های از فرهنگ عاميانه مردم افغانستان، بخش سوم (انجنير سخی ارزگانی)

گنجينه های از فرهنگ عاميانه مردم افغانستان، بخش دوم (انجنير سخی ارزگانی)

گنجينه های از فرهنگ عاميانه مردم افغانستان، بخش اول (انجنير سخی ارزگانی)

مسئوليت زنان در شرايط کنونی (انجنير سخی ارزگانی)

نهمين سالروز نسل کشی در شهر مزار توسط طالبان (انجنير سخی ارزگانی)

گزينه خشونت های خونين از تاريخ افغانستان؛ قسمت نهم (انجنير سخی ارزگانی)

انگيزه های عدم حاکميت قانون در افغانستان ، قسمت دوم (انجنير سخی ارزگانی)

انگيزه های عدم قانون در افغانستان ، قسمت اول (انجنير سخی ارزگانی)

اسارت خبرنگاران به معنی اسارت آزادی (انجنير سخی ارزگانی)

تداوم اشغال فاجعه بار ولسوالی بهسود توسط طالبان کوچی (انجنير سخی ارزگانی)

بحران استخوانسوز قاچاق انسان در افغانستان ( انجنير سخی ارزگانی)

کشتن استادان پوليس ملی به معنای کشتن امنيت ملی ( انجنير سخی ارزگانی)

فرار مردم محلی هزارستان از تهاجم خونين کوچی ها (انجنير سخی ارزگانی)

والی هر ولايت بايد انتخابی مردم باشد  نه انتصابی دولت ( انجنير سخی ارزگانی)

کشتن روزنامه نگاران به معنای کشتن آزادی  ( انجنير سخی ارزگانی)

کليد بحران افغانستان در پاکستان ؛ اما شاه کليد آن در غرب (انجنير سخی ارزگانی)

آيا شورای ملی افغانستان "طويله خانه " است؟ (انجنير سخی ارزگانی)

اخراج اجباری مهاجرين کشور ما از ايران (انجنير سخی ارزگانی)

گزينه خشونت های خونين از تاريخ افغانستان؛ قسمت هشتم (انجنير سخی ارزگانی)

گزينه خشونت های خونين از تاريخ افغانستان؛ قسمت هفتم (انجنير سخی ارزگانی)

به مناسبت ارجگزاری و گراميداشت از روز مادر (انجنير سخی ارزگانی)

گزينه خشونت های خونين از تاريخ افغانستان؛ قسمت ششم (انجنير سخی ارزگانی)

گزينه خشونت های خونين از تاريخ افغانستان؛ قسمت  پنجم (انجنير سخی ارزگانی)

گزينه خشونت های خونين از تاريخ افغانستان؛ قسمت  چهارم (انجنير سخی ارزگانی)

گزينه خشونت های خونين از تاريخ افغانستان؛ قسمت  سوم (انجنير سخی ارزگانی)

شادروان محمد اجمل نقشبندی شهيد راه آزادی مطبوعات ( انجنير سخی ارزگانی)

گزينه خشونت های خونين از تاريخ افغانستان؛ قسمت دوم (انجنير سخی ارزگانی)

گزينه خشونت های خونين از تاريخ افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

جهان بشريت در آستانه ششمين سالروز سوگواری تخريب مجسمه های بودای باميان (انجنير سخی ارزگانی)

روز جهانی زن را به عموم زنان و بويژه به زنان اسير افغانستان تبريک می گويم ( انجنير سخی ارزگانی)

دشمنی با پشتونها به معنی دشمنی با تمام اقوام کشور است ( انجنير سخی ارزگانی)

نامه سرگشاده عنوانی دولت افغانستان  و جامعه جهانی ( انجنير سخی ارزگانی)

دختر فروشی از اثر گرسنگی و جبر روزگار ( انجنير سخی ارزگانی)

تجليل عاشورای حسينی و همبستگی ملی ( انجنير سخی ارزگانی)

نقد نگری و اصلاحات امور اجتماعی-سياسی ( انجنير سخی ارزگانی)

ماجرای وحشت انگيز فروش و اسارت دختر يازده ساله ( انجنير سخی ارزگانی)

مهاجرت غم انگيز خانواده های هزاره از مناطق شان ( انجنير سخی ارزگانی)

صلاحيت نخبگان مردم کشور و بويژه هزاره ها در ادارات دولتی ( انجنير سخی ارزگانی)

ترويج و نهادينه سازی ارزشهای مدنی ( انجنير سخی ارزگانی)

توهين دشمنان انسان و اسلام به مردم هزاره ( انجنير سخی ارزگانی)

مداخله تازه  پاکستان در امور افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

سه انفجار باعث نابودی و تجزيه افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

شکست سياست دولت افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

آيا مخالفين دولت برای وحدت ملی می جنگند؟ (انجنير سخی ارزگانی)

انگيزه های عدم همبستگی ملی و راه بيرون رفت از آن (انجنير سخی ارزگانی)

طرح مشارکت دشمنان ملی  در حاکميت افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

مکث بر افزايش معاش اعضای شورای ملی، بی امنيتی و فساد فرسايشگر اداری در افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

آيا کردار دولت همسنگ گفتار آن است (انجنير سخی ارزگانی)

طرح مشارکت ملی در حاکميت افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

بحران توازن مشارکت ملی اقوام در حاکميت افغانستان ( انجنير سخی ارزگانی)

انگيزه های افزايش بی امنيتی و پيامدهای آن در افغانستان، قسمت پنجم ( انجنير سخی ارزگانی)

نگاه مختصر در مورد هويت ملی در افغانستان ؛ قسمت چهارم ( انجنير سخی ارزگانی)

از ميان گپهای استخوانسوز وطن، يک چند گپ از ديار اندوهگين هلمند ( انجنير سخی ارزگانی)

نگاه مختصر در مورد هويت ملی در افغانستان ؛ قسمت سوم ( انجنير سخی ارزگانی)

نگاه مختصر در مورد هويت ملی در افغانستان ؛ قسمت دوم ( انجنير سخی ارزگانی)

نگاه مختصر در مورد هويت ملی در افغانستان ؛ قسمت اول ( انجنير سخی ارزگانی)

وضعيت رقتبار زنان و ضرورت مبارزات ملی، سياسی و فرهنگی در افغانستان ( انجنير سخی ارزگانی)

 درنگی براسارت تاريخی  در افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

تقاضای ديدار آقای کرزی از ملا محمد عمر رهبر طالبان؛ بخش سوم (انجنير سخی ارزگانی)

تقاضای ديدار آقای کرزی از ملا محمد عمر رهبر طالبان؛ بخش دوم (انجنير سخی ارزگانی)

تقاضای ديدار آقای کرزی از ملا محمد عمر رهبر طالبان (انجنير سخی ارزگانی)

هشتم مارچ : مسؤليت مردان و زنان (انجنير سخی ارزگانی)

اهانت به پيامبر اسلام دشمنی علنی نسبت به خدا و مسلمانان سراسر جهان است  (انجنير سخی ارزگانی)

حکم اعدام در دولت اسلامی افغانستان و يا تطبيق فرهنگ عصر حجر در عصر خرد و انترنت (انجنير سخی ارزگانی)

زن در پرتو تاريخ؛ قسمت سوم (انجنير سخی ارزگانی)

ترويج اختلافات مذهبی از مجاری قوانين اساسی افغانستان؛ قسمت دوم (انجنير سخی ارزگانی)

علی محقق نسب در کام چوبه ء دار و يا رخنه ء کشتن آزادی، عقيده و خرد (انجنير سخی ارزگانی)

زن در پرتو تاريخ؛ قسمت دوم (انجنير سخی ارزگانی)

ترويج اختلافات مذهبی از مجاری قوانين اساسی افغانستان؛ قسمت اول (انجنير سخی ارزگانی)

زن در پرتو تاريخ؛ قسمت اول (انجنير سخی ارزگانی)

فروش اجباری زنان شوهردار در افغانستان؛ قسمت سوم (انجنير سخی ارزگانی)

در سوگ شهيد جاويدان ناديا انجمن (انجنير سخی ارزگانی)

خواهان آزادی آقای علی محقق نسب از زندان کابل هستيم (انجنير سخی ارزگانی)

زنان و صفحات مخوف تاريخ افغانستان (انجنير سخی ارزگانی)

فروش اجباری زنان شوهردار در افغانستان؛ قسمت دوم (انجنير سخی ارزگانی)

تحقق نظام دموکراسی باعث حل همه جانبه ء بحران ديرپای افغانستان خواهد شد/ بخش سوم  (انجنیر سخی ارزگانی)

فروش اجباری زنان شوهردار در افغانستان؛ قسمت اول (انجنير سخی ارزگانی)

فرهنگ نقد راه گشای خردورزی و عصر جديد است (انجنير سخی ارزگانی)

نقص کرامت انسانی زنان در اشعار برخی از شعرای زبان فارسی دری (انجنير سخی ارزگانی)

چگونگی موانع مشارکت سياسی زنان در حاکميت دولت (انجنير سخی ارزگانی)

حقوق زنان از طريق مبارزات پارلمانی ( انجنير سخی ارزگانی)

نبود ستراتژی هدفمند ملی و نيت ظالمانه جامعه جهانی در افغانستان (انجنير  سخی ارزگانی)

نقش شورای ملی در مورد ادارات کشور (انجنير  سخی ارزگانی)

فروش زن در بدل سگ (انجنير  سخی ارزگانی)

تحقق نظام دموکراسی باعث حل همه جانبه ء بحران ديرپای افغانستان خواهد شد/ بخش دوم  (انجنیر سخی ارزگانی)

تحقق نظام دموکراسی باعث حل همه جانبه ء بحران ديرپای افغانستان خواهد شد/ بخش نخست  (انجنیر سخی ارزگانی)

نقش اعلیحضرت شاه امان اله غازی در استرداد استقلال افغانستان و هسته گذاری دموکراسی در کشور (انجنیر سخی ارزگانی)