نا گفته ها

 

سروری رئيس سابق اکسا محکوم به اعدام شد

8 حوت سال 1358، سياه روزی که روباه شير شکار کرد؛ به مناسبت بيست و ششمين سالروز دستگيری زنده ياد عبدالمجيد کلکانی

اعلاميه افغانستان واچ در مورد محاکمه سروری

پروژه عدالت افغانستان پروسه محاکمه سروری را از اساس باطل خواند

خاطره اولين سالگرد فاجعه 7 ثور ؛ از دفترچه ی خاطرات يک زندانی ( م پايمرد- مهاجر)

مجرم : اسد اله سروری رئيس سابق اگسا (باقی سمندر)

درود بر آنهای که با جنايتکاران پنجه دادند ( نسيم رهرو)

ياد رفتگان، گرامی باد! ؛ از دفترچه ی خاطرات يک زندانی ( م پايمرد- مهاجر)

اعلاميه کميته حقوق بشر فارو ؛ سروری بايد بخاطر جناياتش عليه مردم افغانستان محاکمه شود!

اسناد گوشه ء از جنايات خلقی- پرچمی ها ( اسد اله الم)

تاريخ مردم آزاری، در امضأ ها، در حاشيه محاکمه ای اسداله سروری ( نصير مهرين)

سروری جلاد رژيم تره کی بايد مجازات  شود (پيکار پامير)

من عليه سروری اقامه دعوی می کنم ( فريد مطهر - کانادا)

محاکمه اسد اله سروری آزمون بزرگی برای تأمين عدالت انتقالی

اتهامات اصلی عليه آقای سروری کدام ها می توانند باشند، توطئه عليه دولت اسلامی يا جرايم ضد بشری؟

نميدانم بخندم يا بگيريم ؟؟ خاطراتی از روزگاران درد و ستم ، زندان، زندانی و زندانبان ...(ناتور رحمانی)

پيشنهاد در مورد ليست آدمکشان قرن (ظاهر)

نکاتی چند به نويسنده ء "شکست سکوت در مورد شهادت مجيد کله کانی " (احمد شريف)

در حاشيه اعتراف آقای اسک ( دهقان زهما)

قطره ای از اوقيانوس شخصيت عبدالمجيد کلکانی (نسيم رهرو)

پيرامون شکست سکوت و اعدام مردی به بلندای کوه های ديار خون و خاکستر ( ناتور رحمانی)

پيرامون شکست سکوت در مورد شهادت مجيد کله کانی (انجنير لطيف اسک مستنطق زنده ياد کله کانی)

شکست سکوت در مورد شهادت زنده ياد کلکانی  (ثريا بهاء)

روز شهدا در شهر ايسن آلمان برگزار گرديد (اسد اله الم)