FAROE

په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

 
 

لیدن- هالند 18 فبروری 2006

 

|پروژه عدالت افغانستان (AIP)پروسه محاکمه اسدالله سروری را ازاساس باطل خواند

 

بتاریخ 17 فبروری اعلامیه شدید اللحنی ازطرف پروژه عدالت افغانستان (AJP)که یک سازمان حقوق بشر

شناخته شده وتهیه کننده گزارش مشهور168 صفحه یی در مورد جنایات جنگی ارتکاب یافته بین سالهای 1978 و 2001 در افغانستان میباشد انتشاریافت. درین اعلامیه خاطرنشان گردیده که سروری رییس اگسا بود واگسا بحیث دستگاه استخبارات وشکنجه دوران تره کی – امین مسوول اعدام های صحرایی وناپدید شدن تعداد بیشماری از افغانها در سالهای 1979-1978 میباشد. پروسه عدلی کنونی از نظر (AJP) برنورم های بین المللی قضاوت عادلانه یعنی (due process) مطابقت نداشته وحتی به شهود موجودموقع ادای شهادت داده نشده ه اظهارات شان ثبت دوسیه نگردیده است.  علاوه بر نواقص تخنیکی- قضایی فوق الذکر- خلای قانونی ناشی ازتعلل درکارتقنینی برای داخل ساختن قوانین جزایی بین المللی چون جرایم جنگ وجرایم علیه بشریت واصول محاکماتی ذیربط در قوانین ملی - کمبود دیگریست که مانع از آن میگردد- تا سروری بطور عادلانه وبر اساس اتهامات اصلی که باید بالایش واردگردند محاکمه شود.  اعلامیه (AIP) بدین نتیجه میرسد که پروسه عدلی جاری علیه سروری برای مردم افغانستان نه به روشن شدن حقیقت میانجامد ونه به تطبیق عدالت. AJP خواستاربه تعویق انداختن محاکمه سروری- اصلاح سریع نواقص فوق الذکرومتعاقبا محاکمه سروری دریک محکمه بااعتبارومطابق به اصول ومقررات جدیدی شده است که با نورمهای بین المللی حقوق جزا مطابقت داشته باشد.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHRC) نیزبدین نظر است که درقدم اول بایدبه رفع  کمبود های فوق الذکرپرداخت. AIRC درزمینه پیشنهادات مشخصی را قبلا به حکومت و ستره محکمه افغانستان ارسال داشته وخواستارتعویق پروسه جاری وایجاداصلاحات  شده است. برنامه عمل عدالت انتقالی را این پروسه نمایشی جدا صدمه میزند. ازخانم Patricia Gosman  رئیس  AJP در اعلامیه مذکور چنین نقل قول شده است: " افغانستان به پیشرفتی در ساحه اصلاحات سیستم عدلی نایل شده نمیتواند- هرگاه بکوشد جرایم جنگ را در محاکم  فاقد سلسله مراتب   [Kangroo Court] محاکمه کند. محکمه مورد نظر خانم Gosman محکمه ابتدایی امنیت ملی است. این محکمه به حوالهء  گزارش AJP – مربوط ریاست عمومی امنیت ملی [ ر، ع ، ا ، م] یعنی سازمان استخبارات حکومت فعلی افغانستان است. با کمال تأسف متوجه میشویم که [ر،ع،ا،م]  همان بازمانده منفورومضحک محکمه اختصاصی "انقلابی"است که توسط خاد اداره میشد.

 با درنظرداشت اینکه عده زیادی ازمسوولین  [ر،ع،ا، م ] متعلق به ائتلاف شم ل اند وسروری را یازده سال درکابل و پنجشیردرزندان تحت اسارت خودداشتند- این سوال مطرح میگردد که انگاه تحت فشار کدام قدرت خارجی از تحقیق و محاکمه سروری سرباززدند وچرا اکنون نمیخواهند منتظراقدامات تقنینی لازمه وبرنامه عدالت انتقالی حکومت خویش باشند؟ آیا باز هم صحبت از فشار خارجیست یا میخواهند با حل سریع سوال تعین سرنوشت اسدالله پیلوت- برخونهای ریخته شده توسط سایر مظنونین جنایات سی سال اخیرخاک بریزند؟ کمیته حقوق بشر FAROE بدین نظر است که تلاش درجهت محاکمه سروری بیشتر انگیزه سیاسی دارد نه محرک تامین عدالت . محکمه عادلانه وشفاف که دیریازودبرای محاکمه مسوولین جنایات سه دهه اخیرتشکیل خواهد شد-  سروری و شرکا وهم کلیه آنانی را که برای گریزازعدالت نقشه های ذیرکانه میکشند- بپای میزعدالت فروخواهدکشید.

                                                        کمیته حقوق بشر FAROE

FAROE, P.O. Box 707, 2300 AS The Netherlands. E-mail: faroe_org@hotmail.com

 

 ______________________________________________

FAROE, P.O. Box 707, 2300 AS Leiden. The Netherlands. /Tel: +31527619351/ E-mail: arfaquiri@hotmail.com