برگرفته از سايت دوچولی

اتهامات اصلی علیه سروری کدامها می توانند باشند 

   توطئه علیه دولت اسلامی یا جرایم ضدبشری ؟ 

 

 

 به روزدوشنبه 26 ماه دسمبرامسال محاکمه آقای اسدالله سروری رئیس "اگسا " یا سازمان استخبارات رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان – اززمان ریاست دولت نورمحمد تره کی تا کشته شدن وی ورویکار آمدن حفیظ الله امین -، به اتهام " توطئه علیه دولت اسلامی افغانستان " که منظورنخستین دولت اسلامی بعد ازسقوط رژیم مورد حمایت شوروی دوکتورنجیب الله است، برگذارگردید.

 

فشرده جریان محاکمه :

 

ظاهراً اسدالله سروری ازسال 1992 بدینسو دربازداشت نیروهای "دولت اسلامی افغانستان " که عبارت ازرژیم مجاهدان پس ازسقوط رژیم تحت الحمایه شوروی داکترنجیب است، قرارداشته است. اسدالله سروری متهم به " توطئه علیه دولت اسلامی " افغانستان بوده ودرضمن اتهاماتی دایربراصدار حکم زندانی ساختن واعدام مخالفان رژیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان نیز به وی نسبت داده می شود. اسدالله سروری این اتهامات را رد نموده و " ناشی ازانگیزه های سیاسی" دانسته است.

 

ظاهرشدن اسدالله سروری درمحکمه ای که بنام " امنیت ملی " مسما شده است، امکان مغالطه وخلط مبحث بسیاری را درذهن برخی ازداعیان حقوق بشردامن زده است. این بدین معنا است که ازعنوان محکمه – "امنیت ملی" – اتهام " توطئه ضد دولت اسلامی افغانستان" که چگونگی آن به خوبی توضیح نگردیده است،نسبت به اتهامات جرایم ضدبشری علیه آقای سروری که شامل اعلام رسمی قتل دست کم بیش از 12 هزارنفردرشکنجه گاه های اگسا وزندان پلچرخی – دردوران تصدی وی به ریاست اگسا- است، سنگینی می کند.

 

ازحاشیه گزارشها چنین بر می آید که بسیاری اسناد درمورد اتهامات علیه آقای سروری درجریان جنگها طولانی ازبین رفته اند.

 

دلایل محاکمه سروری ازنگاه رحیم الله سمندر:

 

آقای رحیم الله سمندررئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان درمورد انگیزه این محاکمه واتهام اصلی علیه آقای اسدالله سروری چنین می گوید:

 

" چون این آقا را از تقریباً 12 سال بدینسو به حبس کشیده بودند، پس ازآنکه مرکزحکومت وقت ازکابل به طرف پنجشیروبدخشان رفت ، این محبوس( سروری)  را نیز با خود انتقال دادند. بعدازسقوط طالبان ، پس ازآنکه دولت تغییر کرد، موضوع به حیث یک قضیه لاینحل باقی ماند. یعنی اگرقرارباشد که سروری رها گردد ، باید آنهایی که سروری را به بند کشانده ، 13 سال بدون محاکمه نگه داشته اند، محاکمه شوند . به این خاطر فکر می کنم که دولت مجبوراست  تا روشن سازد که آیا بیشتر ویرا به بند نگه دارد، وهمچنان لازم است کسانیکه ویرا به بند کشیده اند ازاین بلاتکلیفی خلاص شوند. بالاخره باید تثبیت شود که سروری نگه داشته شود ویا جزای دیگری برایش داده شود. به این ترتیب فکرمی کنم برای ارگانهای قضایی نیز یک مجبوریت بوده است. شاید خود وی ( سروری ) تقاضا نموده باشد تا درمورد شخصیت وهویتش تصمیم گرفته شود.

 

اتهام عمده علیه وی اینست که علیه دولت اسلامی  که درسال 1371 زمام امور را به دست گرفت ، به این قضیه متهم شده است. فکرمی کنم یگانه چیزی که روی آن بسیار تاکید شده وازطرف مطبوعات نیز انعکاس یافته است، همین گپ است."

 

نظرکمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

 

کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان که  درمحاکمه آقای سروری صرفاً به حیث یک ناظرشرکت داشته است، قوانین افغانستان را برای این محاکمه کافی ندانسته وخواهان تطبیق شرایط محاکماتی موضوعه درمحکمه بین المللی جزا درمورد آقای سروری می باشد.

 

خانم دوکتورسیما ثمر رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دراین رابطه می گوید:

 

" دیروز محاکمه علنی ای برای وی دایرکرده بودند واتهام علیه وی توطئه علیه دولت اسلامی است. به نظرکمسیون این اتهام درست نیست ، بخاطرآنکه این آدم متهم به جرایم جنگی است ، متهم به جرایم ضدبشریت است. شما درجریان هستید که چقدرانسانها توسط این آدم کشته شده اند.

 

مشکل اساسی ازنظرکمسیون اینست که قوانین فعلی افغانستان جوابگوی محاکمه این آدم نیست. وی اصلاً به خاطر جرایمی که انجام داده است، وآن جرایم جنگی وجرایم ضد بشری است ، به اساس قوانین مربوطه آن محاکمه شود. ازنظرکمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، وی باید به اساس قوانین محکمه جزای بین المللی محاکمه شود. چون افغانستان محکمه بین المللی جزا را به تصویب رسانده است، بنابراین می تواند ازقوانین این محکمه استفاده نموده واین آدم را به محاکمه بکشاند. متاسفانه این تاحال عملی نه شده است، قراراست فردا مکتوبی ( دراین رابطه ) بنویسیم وبه رئیس دولت بفرستیم ، به خاطراینکه محاکمه ویرا 20 روز به تعویق انداخته اند. دراین مدت ما می توانیم این را عملی بکنیم . کمسیون بصورت ناظر درمحاکمه دیروز وی شرکت ورزیده بود."

 

اسناد وشهود درمورد آقای سروری:

 

درمجموعه اسنادی که پیرامون جنایات حزب دموکراتیک خلق افغانستان توسط میرویس وردگ جمع آوری شده وانتشاریافته است، فوتوکاپی اسنادی هم چاپ شده اند که درآنها اسدالله سروری درمقام رئیس اگسا،  با نام " اسدالله پیلوت " " رئیس عمومی اگسا" ، دستورهای بازداشت وزندانی ساختن مخالفان را صادرنموده است.دریک سند شماره 877 مورخ شب بیست ونهم ماه جدی سال 1357 هجری خورشیدی ، اسدالله سروری عنوانی مدیرمحبس پلچرخی می نویسد:

 

" به تعداد 20 نفرطبقه اناث واطفال ذریعتاً غرض محافظت همه جانبه  الی هدایت ثانی اعزام شدند، البته ازوصول آنها اطمینان می فرمایند.اسدالله – پیلوت ، رئیس عمومی اگسا "

 

علاوه براین اسناد چاپ شده وهزاران سند چاپ ناشده دیگر، به صدهاتن ازبازماندگان شکنجه های اگسا ، خود شهادت می دهند:

 

 استاد لطیف ناظمی یکی ازفرهنگیان بنام افغانستان که درزمان ریاست اسدالله سروری دراگسا زندانی بود ، چنین می گوید:

 

" من با اطمینان قاطع عرض می کنم که چشمدید من درپلچرخی واگسای وقت چنین بود که : اشخاص فراوانی هرروز درمعرض دیدگان ما شکنجه می شدند ، حتا به خاطر دارم که یکی ازداکترها به حدی مورد آزارواذیت قرارگرفته بود که قبرغه های سینه اش شکسته بود وچند روز بعد که مقداری آرامش پیدا کرد ودردش اندکی کم شده بود، گفت که : شکنجه گرمن ؛ مستنطق من امر کرد که یکی ازسربازان با موزه خود برسینه من بالا رود.

 

 تااین حد شکنجه را من آنوقت دراگسا شاهد بوده ام .

 

یک آدم دراتاق مارا، یک صاحب منصب خرد رتبه را ، هرروز شکنجه می کردند ، ووی درحاشیه کلام الله که درپیشش بود ، هرروز می نوشت که امروز لت وکوب خوردم ، وامروزشکنجه شدم . مسئله شکنجه مسئله ای بود که برای العین شاهدش بودیم ومی دیدیم .

 

ماهم مدتی که دراگسا بودیم ، شکنجه روحی فراوانی شدیم .

 

سالهای بسیار پسین که فکر می کنم 13 سال ازحبس ما سپری شده بود، آقای مهرین که درمورد تاریخ افغانستان تحقیق می کنند، فوتوکوپی مکتوبی را به من فرستاد که گویا دوروز بعد ازرها شدن من اززندان پلچرخی ،فرستاده شده بود. آنان فکرمی کردند که من هنوز درزندان هستم . مکتوب به امضای آقای سروری بود، امانام خودرا " اسدالله پیلوت رئیس اگسا " نوشته بود. – مثلی که هنوز سروری تخلص نمی کردند ویا نوشته نکرده بودند.- به امضای وی مکتوبی به پلچرخی فرستاده شده بود که فلانی – که من باشم – درمهمانخانه پلچرخی است ، وی را بفرستید که گویا به حساب ؛ به جزای اعمال خود برسد."

 

آقای فرهود که ازسال 1980 – 1992 درپلچرخی زندانی بوده است، خاطرات هم بندان بازمانده ازریاست اگسای آقای سروری را چنین بازگو می نماید:

 

" من دراین دوره خودم زندانی نبوده ام . دردوران " خاد" درسال 1359 دردوران مظاهرات پوهنتون زندانی شده ام . کسانی خوشبختانه ازدوران اگسا زنده مانده بودند که آنها در6 جدی هم رها نه شده بودند. آنها درپلچرخی قصه هایی ازشرایط " اگسا " می کردند. آنها می گفتند: اگساجایی است  که کسی یک باربرود، یا معلول ازآنجا بیرون می آید ویا به زیرشکنجه ها مستقیماً کشته می شود. اسدالله سروری رئیس اگسا ، یکی ازجانی ترین شخصیتهای تاریخ شکنجه انسان است، همانطوری که رئیس " کام " اسدالله امین و بعداً عزیزوسایرروسای خاد جانی ترین شکنجه گران تاریخ معاصر دوران جنایت واستبداد افغانستان بوده اند؛ هیچ کس نمی تواند درمورد روسای استخبارات این دوره ننگین مهرسکوت بزند . درمورد زندان پلچرخی بعدازسال 1357 چیزهای دردناکی وجود دارد، منجمله هنگامی که کسی بنام عبدالله دردوران اگسا که اسدالله سروری رئیس آن بود، محاکمه وپروسیجر مکمل محاکمه ، حبس وزندان وجود نداشت. فقط به شدید ترین وجه شکنجه می کردند ، اگراعتراف می گرفتند خوب ، واگرنمی کردند، به زیرشکنجه می مردند. بقیه کسانی که معلول ، زده وزخمی می شدند، به بلاکهای پلچرخی آورده می شدند. بلاک 2 آنوقت فعال بود. .. این قوماندان عبدالله یکی ازشکنجه گران مشهوراگسا بود که بدست خود زندانیها را بیرون می کرد، می کشت وازبین می برد."