مقالات آرشيو

یک نگاه تازه به دو رومان نو، سنگ صبور و بانوی نود ونهم (محمد شاه فرهود)

در امتدادِ بوطیقای متن (محمدشاه فرهود)

بوطیقای ناپیوست دو، به دفترچۀ شعر منتقد و شاعر سرزمینم سالار عزیز پور، بخش دوم و آخری (محمد شاه فرهود)

بوطیقای ناپیوست دو، به دفترچۀ شعر منتقد و شاعر سرزمینم سالار عزیز پور، بخش نخست (محمد شاه فرهود)

حمیرا ثاقب نویسنده ای در زیر تهدید و گلوله باران (محمد شاه فرهود)

زنده یاد قاضی احمدضیاء پولادی که شکست، اما خم نشد (نویسندگان: نفیسه علی، نسیم رهرو، مجتبی درویش و محمد شاه فرهود)

پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان، بخش سوم و آخری شرطی شدن و اصطکاک روانی (م .فرهود)

پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان، بخش دوم . استبداد رأی و نیندیشیدن (م .فرهود)

پنج مشکل بنیادین روشنفکر افغانستان، بخش نخست تقلید، (م .فرهود)

نقدی بر "دریچه" دفتر چۀ شعر لیزا سروش (محمدشاه فرهود)

فالوس،متنی است بریده و پاشان، در امتداد فالوس ،متنی است که استاد ناصر نجفی در برخورد با پاره متن فالوس نوشته است (م.فرهود)

حفیظ چریکِ وادی رگبار (به قلم: توفیق آذر با خاطراتی از نسیم رهرو و محمد شاه فرهود)

جشنواره فراغت دسته جمعی دانشجویان افغان از دانشگاه واخننگن هالند (فرستنده م فرهود)

ار قهقه تا حنون، نقد فیلم سیبی از بهشت (محمد شاه فرهود)

تراژیدی های خونین افغانستان، مدخلی بر جلد اول و دوم "نقش پاکستان در تراژیدی خونین افغانستان" آثاری از شخصیت مبارز ملی و مترقی کشور پیکار پامیر (محمد شاه فرهود)

گزارشی از محفل بزرگداشت داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده (گزارشگر محمد شاه فرهود)

خريطه های شماره دار، سبک اعدام در پلچرخی، قسمت دوم بمناسبت ششم ماه جدی یا روز اشغال نظامی افغانستان توسط قشون روسی (محمد شاه فرهود)

خريطه های شماره دار، سبک اعدام در پلچرخی (محمد شاه فرهود)

پُویایی در میانِ تُوفان آتش و سیلِ خُون (محمد نسیم رهرو)

پُویایی در میانِ تُوفان آتش و سیلِ خُون (محمد نسیم رهرو)

استنطاق (محمد شاه فرهود)

12 سال زندان 12 سال تبعيد ( محمد شاه فرهود)

انديشيدن يعنی دانستن ( محمد شاه فرهود)

انديشيدن يعنی دانستن ( محمد شاه فرهود)

ثور بی رحمترين ماه (محمد شاه فرهود)

اروتيزه کردن کليپهای آهنگين (م فرهود)

جنایات حزبی، سایه ها و رجاله ها، قسمت هفتم (محمد شاه فرهود)

جنايات حزبی، بخش ششم (محمد شاه فرهود)

جنايات حزبی، بخش پنجم (محمد شاه فرهود)

ثور بی رحمترين ماه (محمد شاه فرهود)

اروتيزه کردن کليپهای آهنگين (م فرهود)

جنایات حزبی، سایه ها و رجاله ها، قسمت هفتم (محمد شاه فرهود)

جنايات حزبی، بخش ششم (محمد شاه فرهود)

جنايات حزبی، بخش پنجم (محمد شاه فرهود)

جنايات حزبی، بخش ششم (محمد شاه فرهود)

جنايات حزبی، بخش پنجم (محمد شاه فرهود)

چهار مقالة انفجاری در حورة جنايت شناسی (محمد شاه فرهود)

اين خاطره شيرين است ، شعر (محمد شاه فرهود)

سواليه را دار زن، شعر (م فرهود)

بوطيقای ناپيوست، بخش نخست (محمد شاه فرهود)

دون کيشوت کابلی، شعر (محمد شاه فرهود)

سوم حوت ، شعر (محمد شاه فرهود)

سفيده را بخوان، شعر (محمد شاه فرهود)

سرنگونی ، شعر (محمد شاه فرهود)

يک معذرت درشت (محمد شاه فرهود)

سال تعويض صنوبر با سگ مجنون ( فرهود)

روشنفکر بی بد یل  (محمدشاه فرهود) 

دو حنجره از يک پنجره، شعر در زنجير مقاومت (محمد شاه فرهود)

ديالک تيک وزن ؛ عروض به زبان باران (محمد شاه فرهود)

چلو صاف می کند سينه ، شعر (محمد شاه فرهود)

جنايات حزبی، جنايات سامانيافته در دوران ترکی-امين ، قسمت سوم (محمد شاه فرهود)

جنايات حزبی، جنايات سامانيافته در دوران ترکی-امين ، قسمت دوم (محمد شاه فرهود)

جنايات حزبی، جنايات سامانيافته در دوران تره کی - امين ، قسمت نخست (محمد شاه فرهود)

مشت، شعر (محمد شاه فرهود)

نقد يا معرفی؟ " روايتی از ما در حديث ديگران" (محمد شاه فرهود)

نقد يا معرفی؟ " روايتی از ما در حديث ديگران" (محمد شاه فرهود)

ای دل نادان آرزو کيايی، از دفتر خاطرات يک زندانی (محمد شاه فرهود)

به درگاه اوقيانوس بر خيزم ، شعری از محمد شاه فرهود به ياد ابرمرد حماسه آفرين شهيد عبدالمجيد کلکانی

نه گل نه شمع ، شعر ( م فرهود)

نازنين ، شعر ( م فرهود)

سال نو ، سال نشستن ، سال خر زدن ، شعری از م فرهود

کاشکی بغلان صدايی داشتی ، شعر (محمد شاه فرهود)

پرسمانی در شک مدخلی (م فرهود)

ندانستم خرد با خر ، شعر (م فرهود)

سخنرانی درد انگيز بر گور حسيب مهمند (م فرهود)

  چمتله! ايکاش  زبانی داشتی (م فرهود)

کاشکی دشتهای ليلی هم زبانی داشتی (م فرهود)

مربع چشم ؛ شعر ؛ به پسواز هفت ثور ( فرهود)

بيا تا دشت فيض آباد ، شعری از فرهود به مناسبت کشف گورهای دسته جمعی قربانيان دوران حزب جنايتکار خلق در  فيض آباد

مضن طر بين ؛ شعر ( م فرهود)

به پسواز 7 ثور ( فرهود سرمدی)

منظومه نقد زمين لرزه ( م فرهود سرمدی)