یک معذرت درشت

 

قسمت اول مقالۀ  43 صفحه یی " روشنفکر بی بدیل  " از دوماه به این طرف در سایت هایی مانند :

Goftaman.com

Rahrawan.con

Farda.com

... به نشر رسیده است و از آنجا که در صفحۀ نهم مقاله یک اشتباه تکنیکی صورت گرفته است اینک من بدینوسیله آن اشتباه را تصحیح میکنم .

در نوشته آمده است : " بقول شهید شمس الدین مجروح روشنفکر افغانی به موجودی گفته می شود که به کله بسوی مردم راه برود " که اصلاً هدف شهید بهاوالدین مجروح بوده است و به اشتباه نام جناب شمس الدین مجروح آمده است .

قسمت دوم مقاله زیر نام " روشنفکر شرطی " خدمت  علاقه مندان این بحث تقدیم خواهد شد .

 

                                        محمدشاه فرهود

                                        هاگ -  هالند

                                        27 جنوری 2009