مقالات آرشيو

اسکوتی ها ( منبع ویکی پدیا ، برگردان براتعلی فرهید)

غزنوی ها (منبع: ویکی پدیا دانشنامۀ آزادريگردان: از متن انگلیسی انجنیر براتعلی فرهید)

تاریخ اولیۀ تپۀ سیالک (برگردان: از متن انگلیسی انجنیر براتعلی فرهید)

کوشانا (برگردان از متن آلمانی انجنیر براتعلی فرهید)

کابل شاهان (برگردان انجنیر براتعلی فرهیــد)

کیومرث انجنیر (منبع: ویکی پدیا ، برگردان براتعلی فرهید )

آریائی ( بر گردان از متن آلمانی انجنیر براتعلی فرهید)

ارغون خان ( برگردان از متن انگلیسی انجنیر براتعلی فرهید)

دینا ستی ارغون(مترجم: انجنیر برات فرهید منبع: ویکی پدیا)

جمشید ( یما ) درشاهنامه فردوسی، نامه ضحاک بجمشید (نقل از شاهنامۀ فر دوسی،ترتیب دهنده: انجنیر برات فرهید)

چنگيز خان  ( برات فرهيد)

افغانستان تجمع تيوری های نژادی (برات فرهيد)

ديکتاتور ( انجنير برات فرهيد)

به اسارت کشيدن هزاره ها توسط امير عبدالرحمن خان ( منبع ويکی پديا ، برگردان انجنير برات فرهيد)

زندگينامه فيض محمد کاتب هزاره (منبه ويکی پيديا ، برگردان بفارس انجنير برات فرهيد)

آیا هزاره ها نسلی از "تورکتباران" افغانستان اند؟ (برات فرهید)

نقدی بر نوشته پروفیسور عنایت الله شهرانی مندرج در سایت کاتب هزاره تحت عنوان برگی از تاریخ "تورک هزراه" (انجنیر برات فرهید)

هون های سفید ــ هفتالی ها (ترجمه وترتیب انجنیر برات فرهید)

تاریخ نویسی از روی افسانه (انجنیر برات فرهید)

زندگينامه فيض محمد کاتب هزاره (منبه ويکی پيديا ، برگردان بفارس انجنير برات فرهيد)

تيوری نژادخواهی (منبع ويکی پديا ، برگردان انجنير برات فرهيد)

نياکان هزاره ها (انجنير برات فرهيد)

چار چوبهای تحميلی و غير تحميلی (انجنير برات فرهيد)

امپراتوری کوشان (منبع ويکی پيديا ، برگردان بفارسی انجنير برات فرهيد)

منشأ کوشانی ها (منبع ويکی پيديا ، برگردان بفارسی انجنير برات فرهيد)

آيا زبان هزاره ها همان زبان دری قديم نيست؟ (انجنير برات فرهيد)

کاربرد سکتور خصوصی يا دولتی (انجنير برات فرهيد)

نوبهار ،شعر (انجنير برات فرهيد)

يازدهم مارچ روز تخريب تنديسهای بودا بدست جهال قرن بيست و يکم (انجنير برات فرهيد)