مقالات آرشيو

کتاب «دموکراسی، تاريخ، اشکال و تيوری ها» (نويسنده هنس فورليند، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم)

« جهانی شدن» به روایت گردیزی، نگاهی به کتاب : "در گذرگاه زمان، از شیوه تولید آسیایی در آسیا تا لیبرالیسم نوین در آمریکا"، تالیف داکتر عزیز گردیزی (اسد الله الم)

جبیب الله خان: تلاش برای حکومت مطلقه و مدرنيسم، بخش سوم و پايانی (نويسنده پروفيسور گريگورين، برگردان از انگليسی به فارسی اسد اله الم)

جبیب الله خان: تلاش برای حکومت مطلقه و مدرنيسم، بخش دوم (نويسنده پروفيسور گريگورين، برگردان از انگليسی به فارسی اسد اله الم)

جبیب الله خان: تلاش برای حکومت مطلقه و مدرنيسم، بخش نخست (نويسنده پروفيسور گريگورين، برگردان از انگليسی به فارسی اسد اله الم)

افغانستان یک بازار در حال رشد برای شرکتهای خصوصی عرضه کننده خدمات نظامی است (نويسنده: ماری دومینک شارلی، منبع: ماهنامه لوموند دپلوماتیک ماه فبروری، مترجم: اسدالله الم )

پيش شرط ها و شرايط دموکراسی معاصر (نويسنده هنس فورليند Hans Vorländer، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم)

ساختارها ومعضلات دموکراسيهای مدرن (نويسنده هنس فورليند Hans Vorländer، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم)

تکامل دموکراسی مدرن (نويسنده هنس فورليند Hans Vorländer، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم)

تشکيل دموکراسی مدرن (نويسنده هنس فورليند Hans Vorländer، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم)

تشکيل دموکراسی مدرن (نويسنده هنس فورليند Hans Vorländer، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم)

پيش شرط ها و شرايط دموکراسی معاصر (نويسنده هنس فورليند Hans Vorländer، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم)

ساختارها ومعضلات دموکراسيهای مدرن (نويسنده هنس فورليند Hans Vorländer، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم)

تکامل دموکراسی مدرن (نويسنده هنس فورليند Hans Vorländer، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم)

سنت جمهوری خواهی دموکراسی (نويسنده هنس فورليند، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الله الم)

امان الله خان، قهرمان بد شانس مدرنیزاسیون (نويسنده پروفيسور گريگورين، برگردان از انگليسی به فارسی دری اسد اله الم)

امان الله خان، قهرمان بد شانس مدرنیزاسیون، بخش پنجم و آخر (نويسنده پروفيسور گريگورين، برگردان از انگليسی به فارسی دری اسد اله الم)

امان الله خان، قهرمان بد شانس مدرنیزاسیون، بخش چهارم (نويسنده پروفيسور گريگورين، برگردان از انگليسی به فارسی دری اسد اله الم)

امان الله خان، قهرمان بد شانس مدرنیزاسیون، بخش سوم (نويسنده پروفيسور گريگورين، برگردان از انگليسی به فارسی دری اسد اله الم)

امان الله خان، قهرمان بد شانس مدرنیزاسیون، بخش دوم (نويسنده پروفيسور گريگورين، برگردان از انگليسی به فارسی دری اسد اله الم)

امان الله خان، قهرمان بد شانس مدرنیزاسیون، بخش نخست (نويسنده پروفيسور گريگورين، برگردان از انگليسی به فارسی دری اسد اله الم)

دموکراسی باستان و دموکراسی مدرن (نويسنده هنس فورليند، برگردان از آلمانی بفارسی دری اسد الم)

محمود طرزی و سراج الاخبار (نويسنده گريگورين، برگردان اسد الله الم)

آنها ما را برای اين کار کرايه می کنند (مصاحبه حميد گل رئيس اسبق استخبارات پاکستان با مجله شپيگل آلمان؛ برگردان بفارسی اسداله الم)

رخنه های عميق در اقدام صلح افغانستان ؛ يک مقاله تحليلی از بهادراکمار ديپلومات حرفه ای در  وزارت خارجه هند (مترجم اسد الله الم)

اساسات فدراليزم (اسد اله الم)

کشتار دسته جمعی مسافرين توسط اشغالگران روسی در ولايت فراه (اسد اله الم)

شانس دموکراسی در عصر جهانی  شدن ( برگردان : اسد اله الم)

اسناد گوشه ء از جنايات خلقی- پرچمی ها ( اسد اله الم)

ايالات متحده در کابل در " زندان تاريک" عمل می کند ( گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر؛ برگردان بفارسی دری اسد اله الم)

حق مطبوعات در افغانستان ؛ زندان بخاطری توهين به مقدسات ( نويسنده: مارتين گرنر در روزنامه معتبر  فرانکفورتر روند شو آلمان ؛ برگردان به فارسی: اسد اله الم)

روز شهدا در شهر ايسن آلمان برگزار گرديد (اسد اله الم)

 مولوی شاعر فارسی زبان آمريکا را تسخير ميکند ( استيو هولگيت خبرنگار گزارشهای ويژه واشنگتن؛ اسد اله الم )

محمود طرزی و سراج الاخبار (نويسنده پروفيسور گريگورين؛ برگردان بفارسی اسد اله الم)

از عصر باستان تا دموکراسی مدرن (اسد اله الم)

اساسات فدراليزم (اسد اله الم)