مقالات آرشيو

رفتن به سوي انتخابات يا، تمرين ديموكراسي درروند جهاني شدن (سيد يعقوب نويد )

ارتباط ختم جنگ باخط ديورند ( سيد يعقوب نويد)

آقاي محسني فقه سنتي نيازهاي به بازنگري دارد(سيديعقوب نويد)

افغانستان در آستانه انتخابات (سيد يعقوب نويد)

مذاكرات صلح باطالبان صرف مصرف  تبليغاتي براي  انتخابا ت دارد ( انجنير سيد يعقوب « نويد» )

آقای کرزی اين جا آخر خط است (سيد يعقوب نويد)

سالگرد شهادت مرحوم عبدلرحيم غفورزی . (سيد يعقوب نويد)

سروش عنوانيست که متن آنرا پايان نيست (سيد يعقوب نويد)

پايان حکومتهای ايد ئولوژيک ( سيد يعقوب نويد)

تحليل از نارسی های اجتماعی و عقده های تاريخی (سيد يعقوب نويد)

بحران در ادامه بحران (سيد يعقوب نويد)

بحران در ادامه بحران (سيد يعقوب نويد)

نقدی بر نوشته محترم فروتن تحت عنوان " نيازهای آشکار و حاکمان پنهان" ( انجنير سيد يعقوب نويد)

ديورند با قلم نقد و تحليل ( ديپلوم انجنير سيد يعقوب نويد)