مقالات آرشيو

نامه ء سرگشاده عنوانی وزير امور خارجه افغانستان ( حسين مبلغ ؛ دهقان ذهما)

در حاشيه اعتراف آقای اسک ( دهقان زهما)

تأملی چند بر مقوله ای نژادباوری بخش دوم (دهقان زهما)

تأملی چند بر مقوله ای نژادباوری (دهقان زهما)

چگونگی شناخت ما از غرب (دهقان زهما)

هومانيزم شهروندی در متن رنسانس (دهقان زهما)

خرد خونين (دهقان زهما)