مقالات آرشيو

درويش علی خان هزاره اولين حاکم هرات افغانستان، قسمت دوم (انجنير هادی پويان)

درويش علی خان هزاره اولين حاکم هرات افغانستان (انجنير هادی پويان)

بد آموزی رسانه ها در افغانستان (هادی پويان)

مردم و مصالحه ملی (انجنير هادی پويان)

سايه های شوم حزب ننگين خلق بر ليسه های افغانستان (انجنير هادی پويان)

دولت آقای کرزی يا لحاف چهل تکه سياسی (انجنير هادی پويان)

سياستبازی با کلمات در نيم قرن اخير افغانستان ( انجنير  هادی پويان)