مقالات آرشيو

کارنامه حکومت کرزی در ساحۀ عدالت انتقالی (فارو)

ششم جدی، در رابطه با سیه روزی های دیروز و امروز مردم افغانستان! (فارو)

کنفرانس بین المللی "چگونگی سهمگیری مردم در آبادانی کشور"(فارو)

کنفرانس بین المللی، چگونه میتوان مردم رادر آبادانی افغانستان سهیم ساخت؟ (فارو)

خانواده های قربانیان باید بر دسیسۀ رهایی سروری اعتراض کنند! (فارو)

بیست سال حبس بخاطر یک اتهام واهی و ثابت نشده؟ کامبخش بیگناه است (فارو)

علل وشیوۀ مبارزه با: بحران قانونیت ونقض گستردۀ حقوق بشر در افغانستان (فارو)

 کمیساری عالی ملل متحد باید به اسکان مجدد عودت کنندگان تخار در خانه هایشان کمک کند (فارو)

تا ناوقت نشده به طرح قانون احیأ امر به معروف اعتراض کنیم(فارو) 

از خواست جامعه مدنی حمايت می کنيم (اعلاميه فارو)

ترس از حقيقت حکومت کرزی را به نقص آشکار اصول قانون اساسی که خودش تدوين کرده کشانده است (اعلاميه فارو)

مسوده قانون احيای امر بالمعروف از طرف پارلمان (اعلاميه فارو)

سه دهه خشونت (اعلاميه فارو به مناسبت کودتای هفت ثور)

پيام تسليت (فارو)

سالروز خروج ارتش شوروی از افغانستان را با مکث بر دامنه ء مداخلات کنونی روسها تجليل کنيم (فارو)

پناهجو يا جنايتکار ؟ پيشينه و محتوای اصلی مشکل IF در هالند (فارو)

پيام تسليت؛ ياد شاه ولی ولی گرامی باد (فارو)

پرويز کامبخش بايد آزاد گردد (اعلاميه فارو)

اعتراف آقای کرزی به ناتوانی حکومت يکی از موانع مطالبه تشکيل محکمه بين المللی افغانستان را از ميان برداشت (اعلاميه فارو)

کنفرانس مولوی ساختار شکن در معرفت (فارو)

شکنجه زندانيان جنايت نابخشودنی است (اعلاميه فارو)

پناهجو.يان افغان را از سويدن اخراج نکنيد (اعلاميه فارو)

باشندگان کمپ جلوزن را فاجعه انسانی تهديد می کند (فارو)

برای مهاجرين افغان در ايران کمپاين کنيد (فارو)

به داعيه برحق پناهجويان افغان در ناروی بپيونديد (فارو)

نامه سر گشاده به آقای احمدی نژاد رئيس جمهور ايران (فارو)

فراخوان، به مثابه شهروندان آگاه بر موارد جديد تخطی از قوانين جنگ اعتراض کنيم (فارو)

اطلاعيه مطبوعاتی فارو

متهمين از خانه ملت بر پشت ملت خنجر زدند (اعلاميه فارو)

پناهجويان برگردانده شده از غرب کشته شده اند ( اعلاميه فارو)

خاموشی در برابر کشتار افراد ملکی و احيای پوليس مذهبی گناه است ( اعلاميه فارو)

اعلاميه فارو در پشتيبانی از پناهجويان افغان در ناروی

چرا جنايتکاران خادی جرئت بيرون آمدن از سوراخهای شانرا ياقته اند؟ ( اعلاميه فارو)

اعلاميه فارو در پشتيبانی از اعتصاب غذائی پناهجويان افغان در دوبلين

جنرال نبی عظيمی يکی از جنايتکاران مشهور حزب خلق از ترس محاکمه شدن از هالند فرار نمود ( اعلاميه فارو)

اعلاميه فارو در پشتيبانی از ملالی جويا و محکوم کردن رويداد روز  05.05.2006 در مجلس شورا

اعلاميه کميته حقوق بشر فارو ؛ سروری بايد بخاطر جناياتش عليه مردم افغانستان محاکمه شود!