ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

 


 

هالند، 7 می 2007

 

نامۀ سرگشاده به آقای احمدی نژادرییس جمهور ایران

 

آقای احمدی نژادرئیس جمهورایران!

اگربخاطر داشته باشید، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وتاسیس جمهوری اسلامی ایران در افغانستان کودتای شوم ثور بوقوع پیوست. حکومت دست نشاندۀ که محصول این کودتا بود ازسرکوب قیام مردم عاجز ماند وارتش سرخ شوروی غرض دفاع ازحکومت پوشالی وارد افغانستان شد. سرکوب بیرحمانه قیام خودجوش مردم توسط روسها وایادی شان باعث هجرت میلونها افغان بخارج ازکشور شد. پاکستان وایران بخاطرجلوگیری ازگسترش قلمرو شوروی دراراضی استراتیژیک افغانستان ، ترس از کودتا های همسان درکشور شان وبدست آوردن وسایل اعمال نفوذبرافغانستان ورود پناهجویان افغان را تحمل نمودند. البته پاکستان ازحضوراین پناهجویان برای  بهره برداری سیاسی-اقتصادی-نظامی- استخباراتی استفاده نموده وایران علاوتأ پناهجویان افغان را درحالیکه ازحداقل شرایط زیست انسانی محروم نگهداشته شده بودندوبشدت قربانی تبعیض و تحقیرمتداوم بودند، تحت شعار"اخوت اسلامی" به جبهه جنگ باعراق فرستاد.  از آنجاییکه اکثراین افراد تعلیم نظامی کافی ندیده بودندوجمهوری اسلامی نیزبنا به غیرقانونی بودن ومخفی بودن این پروسه زحمت آموزش رزمی این مسلمانان واقعی رابخود نداد، ایشان درخط مقدم جبهه به اصطلاح ما افغانها به "گوشت دهن توپ" صدام دژخیم تبدیل شدند. روح شان شاد. این پناهجویان افغان به احترام "اخوت اسلامی " خون خود را برای ایران ریختاندند. این شهدا فکرمیکردند جمهوری اسلامی بپاس رشادت وفداکاری شان به سایرپناهجویان افغان بدیدۀ قدرخواهد دید. با تأسف این آرزوهیچگاه به حقیقت نپیوست.

طی یک هفته واندی که ازآغازتطبیق پلان جمهوری اسلامی ایران برای اخراج دسته جمعی واجباری یک میلیون پناهجوی افغان میگذرد، یقینأ روح آنانیکه تحت نام "اخوت اسلامی" دردفاع ازجمهوری اسلامی جانهای خود را از دست داده اند، شدیدأ نا آرام است. چه آنها میبینند که همان مبلغین "اخوت اسلامی" وهمان سپاه پاسداران که انها را بجنگ فرستاده بودند امروز پناهجویان مسلمان افغان را بیرحمانه لت وکوب میکنند، به اردوگاه های "اسلامی" میفرستند وبعدأ با سروپای شکسته بصورت دسته جمعی بداخل سرحدات افغانستان میریزند. شاید هم برداشت جمهوری اسلامی از"اخوت اسلامی" همین است که میبینیم.

آقای احمدی نژاد!

طی سالیکه گذشت اوضاع امنیتی، سیاسی واقتصادی افغانستان بشدت رو به وخامت گرایید. بنابرین پروسۀ بازگشت مهاجرین افغان بوطن شان که بعد از سقوط طالبان با وسعت بی سابقه جریان داشت، به سستی گرایید وفشار موجودۀ اجتماعی ناشی ازفساد گستردۀ اداری وبیکاری شدید ومزمن عدۀ از افغان های برگشته بوطن را واداشت تا بخاطر بقای خود وخانوادۀ خویش مجددأ رهسپارکشورهای همسایه شوند. اینها با دل پر اندوه روانه کشورهای شدند که از آن  خاطرات تلخی داشتند واگر تنازع بقا مجبور شان نمیساخت هرگزمحنت هجرت مجدد را نمیپذیرفتند.  یک فیصدی کم ازین اشخاص با اخذ ویزه وارد ایران شدند. تعداد این اشخاص هرگزنمیتواند آنقدرزیاد باشد که توسط آقای بهرامی سفیر شما درافغانستان طی مصاحبه اش با BBC ادعا شده است. موصوف ادعا میکندکه نهصدهزار افغان درین گروپ شامل است. بدینترتیب باید بپذیریم که سفارت شما در کابل طی پنج سال گذشته  هفتۀ شش روز کارکرده وهرروز برای صد ها نفرویزه داده است. آقای بهرامی خواسته است با این اظهارات خود برتخلف جمهوری اسلامی از"توافقات سه جانبه" پرده اندازد ودرضمن بهانۀ ارائه کند برای پالیسی جدید وسختگیرانۀ ویزه برای افغانها.
آقای احمدی نژاد!

ما به این نظریم که جمهوریهای اسلامی ایران وپاکستان برای اهداف سیاسی شان اخراج پناهندگان افغان را بحیث وسیلۀ فشاربرحکومت افغانستان ودوستان خارجی اش مطرح میکنند. هردو جمهوری اسلامی بازهم از مهاجرین بحیث "گوشت دهن توپ" استفاده میکنند. بنابرین اجازه بدهید اصطلاح "اخوت اسلامی" را برای همیشه فراموش کنیم وازشما بخواهیم تا با هموطنان ما که از بد حادثه به کشورشما پناه آورده اند همان نوع روش داشته باشید که دولتهای که شما آنها را "استکبارجهانی " و"متحدین شیطان بزرگ" مینامید، با ما پناهجویان وپناهندگان افغان دراروپا دارند.

 

هیأت اجراییۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان دراروپا FAROE

 

__________________________________________________

FAROE, P.O. Box 707, 2300 AS Leiden. The Netherlands. /Tel: +31715728869/ E-mail: faroe_af@hotmail.com