په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

 

 


 

اطلاعیه مطبوعاتی

 

بروزسه شنبه سوم ماه اپریل سال جاری تظاهرات پرشوری برعلیه طرح عفوه عمومی ومصؤنیت ازتعقیب عدلی برای آنانیکه طی سه دهه اخیرمرتکب جنایات جنگی ونقض حقوق بشرشده اند،  ازطرف  نمایندگان  نهاد های عضوفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان درهالند(FAVON) ، عده ای قربانیان چنایات رژیم های سه دهه اخیرافغانستان وافغانهای عدالتخواه درشهر لاهه که مقرتمام محاکم بین المللی است، صورت میگیرد. درجریان این تظاهرات نامه اعتراضیه که ازطرف فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان دراروپا امضأ شده است،   به رییس واعضأ کمسیون روابط خارجی پارلمان هالند رسمأ تسلیم داده میشود.

همزمان با این تظاهرات سازمانهای عضوFAROE  درالمان، فرانسه، سویدنٍ، ناروی، بلژیک، انگلستان، اطریش، سویس، چمهوری  چک، جمهوری سلواک وبرخی کشورهای دیگرعضو اتحادیه اروپا، متن نامه اعتراضیه را که ازطرف فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان دراروپا امضأ شده است، به رییس واعضأ کمسیون روابط خارجی پارلمان کشورهای  ذیربط خویش وهمچنان به پارلمان اروپا  وکمسیون اتحادیه اروپا دربروکسل تقدیم میکنند.

امیدواریم اعتراضات همسان درسایرکشورهای جهان ودر داخل افغانستان صورت بگیرد. بیایید به جهانیان ابلاغ کنیم که جنایتکاران همدیگرخود را بخشیده اند ولی ما مردم افغانستان خواستارمحاکمه آنها میباشیم.

 

تماس:

 

FAROE

P.O.Box 707

2300 AS Leiden

The Netherlands

Tel: +31-617694680

faroe_af@hotmail.com

 

FAROE, P.O. Box 707, 2300 AS Leiden, Phone: +315728869, E-mail:faroe_af@hotmail.com