به داعيۀ بر حق پناه جويان افغان در ناروی بپيونديد!

 

فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان مقيم اروپا

در کنار حرکت حق خواهانۀ پنا جویان در ناروی قرار دارد

 

 

 فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقيم اروپا ،به عنوان صدا ی بلند پناهندگان و پناه جويان افغان در اروپا  

که در شرایطی مربوط به اين کتله ای عظيم و عدالتخواه ، همواره در کنار هموطنان مهاجر خود قرار داشته و خواهد داشت  , از ابتکار دست اندرکاران مظاهرۀ چندصد کيلومتری پناه جويان افغان مقيم ناروی و بخصوص راه پيمايان اين حرکت حق طلبانه و خود جوش  ، حمايت خود را اعلام ميدارد .

 

 فدراسون خود را مکلف ميداند تا با تمام توان که در اختيار دارد , اين مظاهره را همرايی و حمايت نموده و از طريق مراجع مربوط ، صدای اين پناه جويان را به گوش  اتحاديه اروپا , پارلمان اروپا و ساير نهادهای اروپايی و بين المللی ی مدافع حقوق پناهندگان و پناه جويان برساند.

 

فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان مقيم اروپا خود را مؤظف ميداند که از راه پيمايی شکوهمند و حماسی پناه جويان افغان در ناروی تا تعيين سرنوشت و بدست آوردن حق پناهندگی شان , بطور فعال و متداوم در کنارشان مانده از جامعه افغان مقيم اروپا , آمريکا و آسترليا متمنی میگردد تا هموطنان پناه جوی شان را در ناروی تنها نگذارند.

 

 

شواری اجراییه

فدراسيون سازمانهای پناهندگان افغان مقيم اروپا

5 جون 2007

هالند