مقالات آرشيو

افغانستان بسوی یک جهاد نو؟( دوکتور انتونیو گیوستازی تهیه و تدوین دوکتور زیوری)  

زوال پشتونها در افغانستان ( نويسنده انورالحق احدی ؛ برگردان دوکتور زيوری)

پاکستان  تائيد طالبان را ترويج و تشويق می کند ( نويسنده احمد رشيد ؛ برگردان دوکتور زيوری)

فساد اداری پديده ای از افغانستان تا امريکا ( دوکتور زيوری)

دوکتور سپنتا از اوج نظرورزی تا حضيض سياست بازی ( دوکتور زيوری)

فهم پلوراليسم دينی مقدم بر نقد آن است ؛ بخش سوم  ( دوکتور زيوری)

فهم پلوراليسم دينی مقدم بر نقد آن است ؛ بخش دوم ( دوکتور زيوری)

فهم پلوراليسم دينی مقدم بر نقد آن است ؛ بخش نخست ( دوکتور زيوری)

به مناسبت هشتادو هفتمين سالروز استرداد استقلال ؛ دستاوردها و دستبردها به استقلال و اصلالحات ( دوکتور زيوری)