مقالات آرشيو

اهمیت استقلال در رابطه با اوضاع امروز (شير آهنگر)

جنبش 24 حوت هرات و پيامدهای آن، بخش سوم (انجنير شير آهنگر)

نه .! این بهار نیست،. ( ش آهنگر)

تاثيرات و پيامدهای جنبش 24 حوت هرات و برخورد نيروهای مختلف به آن ،بخش دوم (انجنير شير آهنگر)

و باز هم مجيد (انجنير شير آهنگر)

تاثيرات و پيامدهای جنبش 24 حوت هرات و برخورد نيروهای مختلف به آن ،بخش دوم (انجنير شير آهنگر)

نگاهی به سياه روز 7 ثور ،شعر (شير آهنگر)

جنبش 24 حوت هرات، علل و عوامل، پس منظر تاريخی و پيامدها، به مناسبت قيام خونين 24 حوت 1357 هرات ( انجنير شير آهنگر)

شامگاه تيره، شعری به مناسبت سياه روز شش جدی (ش آهنگر)

نگاهی به سياه روز هفت ثور و پيامد هايش ( ش آهنگر)

نور شراب ؛ شعری از ش آهنگر