مقالات آرشيو

چگونه مسئله افغانستان حل شود (کاکه تيغون)

کاکه تيغون در انترنت

يادداشتهای جهنم (کاکه تيغون)

مستر! برای شما حقوق بشر لازم؟ (کاکه تيغون)

عريضه خالی و وادی خاموشان (کاکه تيغون)

از خود و بيگانه (کاکه تيغون)

سياستهای انتحاری (کاکه تيغون)

فرمان ملا عمر به مناسبت روز والنتين ( کاکه تيغون)

چرا مايکل جکسون زن افغان نگرفته است؟ ( کاکه تيغون)

از آدم تا بوزينه (کاکه تيغون)

طالبان ، شعر (کاکه تيغون)

سبک انتحاری ،شعر (کاکا تيغون )

دوران انتقالی ، شعر ( کاکه تيغون) مصلح)

مناظره بن لادن با اميرالمومنين ملا محمد عمر ، ليبراليزم به صحرا چه کند ، طنز (کاکه تيغون)

تيک هی ، سمال کرو ، شعر (کاکه تيغون)

چادری ؛ شعر (کاکه تيغون)

زن زدن ، شعر ( کاکه تيغون)