مقالات آرشيو

گلريز ، شعر (بهار سعيد)

زن ، شعری از بهار سعيد به مناسبت روز جهانی زن

 فغان، يخ زده، چکيده، زن ، اشکی در سوگ نصرت پارسا ؛  چند قطعه شعر از بهار سعيد

ناقص ، شعر به مناسبت روز جهانی زن ( بهار سعيد)

چند شعر از (بهار سعيد)

عروس و دلبر آفرين ؛ دو قطعه شعر از (بهار سعيد)

چادر، شعری زيبای از بهار سعيد به مناسبت روز جهانی زن به آواز خودش

سياه سر،شعر زيبای از بهار سعيد به مناسبت روز جهانی زن به آواز خودش

خود سوزی و فغان يخ زده ؛ دو قطعه شعر از (بهار سعيد)

پنهان؛ عريان (بهار سعيد)