اسناد مهم تاريخی

 

متن کامل قانون انتخابات افغانستان

قانون احزاب سياسی

متن پيش نويس قانون اساسی جديد افغانستان

مرامنامه حزب خلق (محمودی)

قانون اساسی افغانستان- 1343

متن کامل و نهايی قانون اساسی جديد

د افغانستان اساسی قانون 1382

اعلاميه جهانی حقوق بشر

متن کامل کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

طرح پيشنهادی برای تدوين برنامه ای حزب سوسيال دموکرات افغانستان

برنامه پيشنهادی I (دوکتور رسول رحيم)

برنامه پيشنهادی II (دوکتور رنگين دادفر سپنتا)