مقالات آرشيو

عزاداری سياسی (قسيم اخگر)

دشمن طاوس آمد پر او (استاد قسيم اخگر)

سکوت زندگان گواهی مردگان ( استاد قسيم اخگر)

کشته ها به دادخواهی برخاسته اند (قسيم اخگر)

مصاحبه با قسيم اخگر در مورد معافيت جنايتکاران

پارلمان آینده؛ جایگاه و نقش تاریخی آن در افغانستان (قسیم اخگر)