مقالات آرشيو

الحاج غلام دستکير مجيدی جاودانگی را دريافت ، (حميرا نکهت دستگير زاده)

 بردامنم آويز، تسلاهای پوشالی، سبز است ، سه قطعه شعر جديد از حميرا نکهت دستگيرزاده

 بازآء، بی زمانگی ، دو قطعه شعر جديد از حميرا نکهت دستگيرزاده

دربدری، انديشه بدار ونور در جنس شب ، سه قطعه شعر جديد از حميرا نکهت دستگيرزاده