مقالات آرشيو

بی تو چگونه سر کنم ، شعر (عزت آهنگر)

بهار آمد ،شعر (عزت آهنگر)

من زن افغانستانم (عزت آهنگر)

بی تو چگونه سر کنم ، شعر (عزت آهنگر)

من زن افغانستانم (عزت آهنگر)

های مردم ، شعر (عزت آهنگر)

بهار آمد ،شعر (عزت آهنگر)

شهر ما شهر فرنگ بچه ها (عزت آهنگر)

ندای ميهن ، شعر ( عزت آهنگر)