مقالات آرشيو

کثرت گرایی فرهنگی و ملت دموکراسی (رنگین دادفر سپنتا)

تقلیل هویت انسان به تبار، تقلیل انسان به یک حقارت خود کرده است (داکتر رنگین دادفر سپنتا)

تبارگرایی یک واقعیت است اما عدالت ستیز (داکتر رنگین دادفر سپنتا)

تقلیل هویت انسان به تبار، تقلیل انسان به یک حقارت خود کرده است (داکتر رنگین دادفر سپنتا)

تبارگرایی یک واقعیت است اما عدالت ستیز (داکتر رنگین دادفر سپنتا)

یادی از داد نورانی، روزنامه نگار آزادیخواه کشور ما (رنگین دادفر سپنتا)

متن سخرانی دکتر سپنتا در سیمینار رودکی در شهر هرات

چند اشار از روی الزام در مورد يادداشت آقای محمد اکرم انديشمند در باره ای " سهم اقوام در وزارت امور خارجه" ( دوکتور دافر سپنتا وزير امور خارجه افغانستان)

اظهارات وزير خارجه کشور در مورد جرگه امن اقوام دو طرف خط ديورند

سخنی چند با آقای زيوری ( دوکتور دادفر سپنتا وزير امور خارجه افغانستان)

نژاد پرستی و گفتمان هويت ملی ( دوکتور رنگين دادفر سپنتا)

ناديا انجمن شعر ناتمام ( دوکتور رنگين دادفر سپنتا)

به بهانه ای شهادت بانوی جوان، شيما رضائی شهيد جغرافيای قاتل ( دوکتور رنگين دادفر سپنتا)

کشتی بی بادبان مشرق ( نويسنده صادق الاعظم / برگردان بفارسی دوکتور رنگين دادفر سپنتا)

جنگ هيجانات ( نويسنده ميشاهيلگرس / برگردان بفارسی دوکتور رنگين دادفر سپنتا)