مقالات آرشيو

مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن نیاز پایدار جامعه معاصر است (لیزا سروش)

خشونت علیه معترضین انتخابات درایران ادامه دارد (لیزا سروش)

درخواست همکاری با خانم شکریه، زن شجاع ای که خود و چهار فرزندش را ازچنگال شوهرستمگرش نجات داده است (لیزا سروش)

پاسخ های لیزا سروش در باره نقش زنان در انتخابات

بیکاری شدید در افغانستان و نصیحت پدرانه حامد کرزی (لیزا سروش)

کرزی و پارلمان حق زنان را ادا کردند (لیزا سروش)

تأ‎ملی براعلامیهء شورای علمای افغانستان (لیزاسروش)

من تو دگر مایم، شعر (لیزا سروش )

افزایش رقم خشونت علیه زنان در افغانستان (لیزا سروش )

من یک زنم، شعر (لیزا سروش)

هشتم مارچ روز همبستگی زنان بر همه مبارک باد (لیزا سروش)

وضعیت حقوق بشر در رژیم صادر شده و مزدور افغانستان (لیزا سروش)