مقالات آرشيو

مجاهدين، پيروزی دير هنگام، شکست زودرس ؛ قسمت اول ( جواد)

حکومت آقای کرزی ناکام است چرا؟؛ قسمت دوم ( جواد)

رفورم يا با الهوسی ( جواد)

اعزام نيروی جديد ضرورت يا بهانه؟ (جواد)

حکومت آقای کرزی ناکام است، چرا؟ ، بخش دوم (جواد)

حکومت آقای کرزی ناکام است، چرا؟ ، بخش نخست (جواد)

جهان به کجا می رود و چرا؟ (جواد)

سازمان ملل متحد ، سرمنشی و ناکامی ها ( جواد)