مقالات آرشيو

تلاطم دل ؛ شعر ( فريد طاهری)

ستاره ها ، شعر ( ف طاهری)

آوای گرم، تقديم به ملالی جويا اسطوره زمان، صدای مليونها انسان بی صدا ( ف طاهری)