مقالات آرشيو

متن سخنرانی استاد واصف باختری پيرامون اقدامات تفرقه افگنانه و ضد ملی وزير اطلاعات و فرهنگ

استاد واصف باختری در واکنش به اقدام وزير فرهنگ سخن می گويد ، ببينيد

 

عقاب از اوجها فرياد می دارد؛ شعر ( استاد واصف باختری)

پاسبان خدا را؛ مرثيه ای برای شادروان طاهر بدخشی  از استاد واصف باختری