مقالات آرشيو

تجاوز و مقاومت ، در حاشيه سياه روز شش جدی ( غلام محمد نادر)

هر ايدئولوژی را "ويروس" و تغيرناپذير خواندن بيجا و "تکفير  از سمت چپ نامفهوم است ( غلام محمد نادر)

از "رقص آتش" و "پرواز شاهين" تا "رد چرنديات خنده آور " پوهاند محمد اسحاق نگارگر" (غلام محمد نادر)