مقالات آرشيو

افغانستان لابراتوار حکومت داری (بنفشه بهشتی)

پیشنهادم به رییس جمهور آیندۀ افغانستان (بنفشه بهشتی)

ستراتیژی انتخابات، صرف شعار (بنفشه بهشتي)

آينده افغانستان- مسير نامعلوم (بنفشه بهشتي)