مقالات آرشيو

پای عساکر ما را  به افغانستان  کشاندند ( برگردان هارون امير زاده)

جنگ پشتونولی با طالبانيسم برای بقا (مجله اکونمومست چاپ لندن ؛ برگردان هارون امير زاده)

از فراز برج مراقبت صلح را بايد در مرز افغانستان و پاکستان آورد (داکتر پيتر ميدل بروک و شارون ميلر؛ برگردان هارون امير زاده)

افغانستان بايد خط ديورند را به رسميت بشناسد ( دو پژوهشگر آمريکائی ؛ برگردان هارون امير زاده)