مقالات آرشيو

د شاغلی انجنير زکريا " دکاسی لاندی نيم کاسی ارمان" ( دوکتور کريم غروال)

برگشت آرام و مستدام طالبان به قدرت دولتی به استشاره ای بادار و به کمک کمونيستها و ناسيوناليستها ( دوکتور کريم غروال)