مقالات آرشيو

گزارش مختصری از مراسم تجليل از روز شهدای جنبش ملی انقلابی کشور و بزرگداشت از سالروز قهرمان ملی کشور مجيد کلکانی (هجاما)

اعلاميه هجاما

تجاوز و جنايات در افغانستان سی ساله شد (اعلاميه هجاما)

زمانيکه جنايتکاران در مقام قانونگذار عمل می کنند ( اعلاميه هجاما)