مقالات آرشيو

141 رأی افتخار برای دوکتور دافر سپنتا (فاروق فارانی)

اجمل نقشبندی بايد کشته می شد ( فاروق فارانی)

نيلوفرين شکوه تقديم به درخت بارور و شکوفان شعر، ناديا انجمن (استاد فاروق فارانی )

در اينجا هر چه زندان است ، مجموعهء شعر استاد فاروق فارانی ، نسخه پ د اف

از قفس تا قاف بخش يازدهم (استاد فاروق فارانی)

از قفس تا قاف بخش دهم (استاد فاروق فارانی)

از قفس تا قاف بخش نهم (استاد فاروق فارانی)

از قفس تا قاف بخش هشتم (استاد فاروق فارانی)

از قفس تا قاف بخش هفتم (استاد فاروق فارانی)

از قفس تا قاف بخش ششم (استاد فاروق فارانی)

از قفس تا قاف بخش پنجم (استاد فاروق فارانی)

از قفس تا قاف بخش چهارم (استاد فاروق فارانی)

از قفس تا قاف بخش سوم (استاد فاروق فارانی)

از قفس تا قاف بخش دوم (استاد فاروق فارانی)

از قفس تا قاف بخش نخست (استاد فاروق فارانی)