مقالات آرشيو

تآخیر و غیابت ده سال سیاست در حمایت از صنایع ملی افغانستان جای پرسش دارد! (دکتر غلام دستگیر رضایی)

اجرای سیاست آسمان باز"open sky" در شرایط کنونی خلاف منافع استراتیژیک افغانستان می باشد(دکتر دستگیر رضایی)

نگاهی بر اقتصاد مختلط (دکتر دستگیر رضایی)

نگاهی بر اقتصاد مختلط (دکتر دستگیر رضایی)

افغانستان در مرحله گذار از نظام سيستم عنعنوی به نظام سيستم اقتصاد بازار عصری (دوکتور دستگير رضائی)

پولشوئی و اثرات زيانبار آن بر اقتصاد جهان و افغانستان (دوکتور دستگير رضايی)

  نقش انتظامی دولت در اقتصاد بازار (دوکتور دستگير رضايی)

طرح بودجه پيشنهادی سال 1386  جمهوری اسلامی افغانستان و اشاراتی در زمينه (دوکتور دستگير رضايی)